Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
20/05/2019
Thứ ba
21/05/2019
Thứ tư
22/05/2019
Thứ năm
23/05/2019
Thứ sáu
24/05/2019
Thứ bẩy
25/05/2019
Chủ nhật
26/05/2019
P21
6h45 -> 9h00
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022019.2
AAN5022019.217
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022019.2
AAN5022019.217
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022019.2
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022019.2
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.2
AAS7132019.216
Nghỉ

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.2
AAS7132019.216
Nghỉ

12h45 -> 15h00
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022019.2
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022019.2
Học

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112019.1
AAS5112019.137
Học

15h10 -> 17h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112019.1
AAS5112019.137
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

P22
12h45 -> 15h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022019.1
AAW6022019.159
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022019.1
AAW6022019.159
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192019.1
AAB3192019.144
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192019.1
AAB3192019.144
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022019.1
AAW6022019.159
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022019.1
AAW6022019.159
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192019.1
AAB3192019.144
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192019.1
AAB3192019.144
Học

12h45 -> 15h00
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252019.1
Học

15h10 -> 17h25
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252019.1
Học

P23
6h45 -> 9h00
PTMG
Nguyễn Thành Huy
AAN0102019.1
Học

9h10 -> 11h25
PTMG
Nguyễn Thành Huy
AAN0102019.1
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7112019.1
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7112019.1
Học

6h45 -> 9h00
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182019.1
MHN5182019.12
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182019.1
MHN5182019.12
Học

12h45 -> 15h00
LWNC
Lê Hữu Dũng
AAW0212019.1
AAW7102019.1
Học

15h10 -> 17h25
LWNC
Lê Hữu Dũng
AAW0212019.1
AAW7102019.1
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7112019.1
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7112019.1
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.1
MHN3132019.131
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.1
MHN3132019.131
Học

P24
6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.2
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.2
Học

12h45 -> 15h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132019.1
AAS3132019.120
Nghỉ

15h10 -> 17h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132019.1
AAS3132019.120
Nghỉ

6h45 -> 9h00
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

9h10 -> 11h25
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

12h45 -> 15h00
LTMG
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0112019.1
Học

15h10 -> 17h25
LTMG
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0112019.1
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132019.2
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132019.2
Học

6h45 -> 9h00
QTLN
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0092019.1
Học

9h10 -> 11h25
QTLN
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0092019.1
Học

P31
12h45 -> 15h00
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2019.2
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2019.2
Học

6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.4
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.4
Học

P32
6h45 -> 9h00
TLHĐT
Lê Hữu Dũng
S511TH2019.1
S511TH2019.13
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Lê Hữu Dũng
S511TH2019.1
S511TH2019.13
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.3
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.3
Học

P33
6h45 -> 9h00
TWNC
Nguyễn Đức Tuấn
W021TH2019.1
Học

9h10 -> 11h25
TWNC
Nguyễn Đức Tuấn
W021TH2019.1
Học

6h45 -> 9h00
THQT
Nguyễn Đức Tuấn
W602TH2019.4
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Nguyễn Đức Tuấn
W602TH2019.4
Học

P34
6h45 -> 9h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.2
S511TH2019.24
Nghỉ

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.2
S511TH2019.24
Nghỉ

12h45 -> 15h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2019.1
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2019.1
Học

6h45 -> 9h00
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2019.3
W602TH2019.319
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2019.3
W602TH2019.319
Học

P41
6h45 -> 9h00
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232019.1
Học

9h10 -> 11h25
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232019.1
Học

12h45 -> 15h00
TKĐH
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG4042019.1
Học

15h10 -> 17h25
TKĐH
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG4042019.1
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022019.1
AAB4022019.146
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022019.1
AAB4022019.146
Học

12h45 -> 15h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162019.1
AAB4162019.123
Học

15h10 -> 17h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162019.1
AAB4162019.123
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032019.1
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032019.1
Học

P42
6h45 -> 9h00
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212019.2
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212019.2
Học

12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

6h45 -> 9h00
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212019.2
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212019.2
Học

12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

6h45 -> 9h00
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212019.2
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212019.2
Học

P43
12h45 -> 15h00
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172019.1
AAS6172019.157
Học

15h10 -> 17h25
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172019.1
AAS6172019.157
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032019.2
AAN7032019.259
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032019.2
AAN7032019.259
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.1
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.1
Học

P44
6h45 -> 9h00
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212019.1
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212019.1
Học

12h45 -> 15h00
GT1
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB1082019.1
AAB1082019.120
Nghỉ

15h10 -> 17h25
GT1
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB1082019.1
AAB1082019.120
Nghỉ

6h45 -> 9h00
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212019.1
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212019.1
Học

6h45 -> 9h00
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212019.1
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212019.1
Học

P51
12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132019.1
AAW5132019.155
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132019.1
AAW5132019.155
Học

12h45 -> 15h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052019.1
Học

15h10 -> 17h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052019.1
Học

6h45 -> 9h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.1
Học

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.1
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062019.1
AAB4062019.146
Học

15h10 -> 17h25
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062019.1
AAB4062019.146
Học

12h45 -> 15h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.2
MHN5022019.214
Học

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.2
MHN5022019.214
Học

P52
6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062019.1
AAB4062019.146
Nghỉ

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062019.1
AAB4062019.146
Nghỉ

12h45 -> 15h00
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102019.1
Học

15h10 -> 17h25
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102019.1
Học

6h45 -> 9h00
TTHCM
Lương Minh Hạnh
MHN2152019.1
Học

9h10 -> 11h25
TTHCM
Lương Minh Hạnh
MHN2152019.1
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right