Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
18/02/2019
Thứ ba
19/02/2019
Thứ tư
20/02/2019
Thứ năm
21/02/2019
Thứ sáu
22/02/2019
Thứ bẩy
23/02/2019
Chủ nhật
24/02/2019
P21
6h45 -> 9h00
CSLT
Trịnh Thị Xuân
AAB1072018.9
Học

9h10 -> 11h25
CSLT
Trịnh Thị Xuân
AAB1072018.9
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192018.10
AAB3192018.108
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192018.10
AAB3192018.108
Học

17h30 -> 20h10
CĐPT
Trần Duy Hùng
AAG0112018.1
Học

6h45 -> 9h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.7
AAG3012018.746
Học

9h10 -> 11h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.7
AAG3012018.746
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192018.2
AAZ5192018.27
Ngoại khoá

15h10 -> 17h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192018.2
AAZ5192018.27
Ngoại khoá

17h30 -> 20h10
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142018.7
Học

6h45 -> 9h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012018.3
Học

9h10 -> 11h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012018.3
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Đăng Tuấn
AAB2092018.9
AAB2092018.917
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Đăng Tuấn
AAB2092018.9
AAB2092018.917
Học

17h30 -> 20h10
CĐPT
Trần Duy Hùng
AAG0112018.1
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182018.3
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182018.3
Học

17h30 -> 20h10
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142018.7
Học

6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.13
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.13
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Ngân Trâm
MHN2122018.8
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Ngân Trâm
MHN2122018.8
Học

12h45 -> 15h00
GDND
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG0142018.1
Học

15h10 -> 17h25
GDND
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG0142018.1
Học

P22
6h45 -> 9h00
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.6
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.6
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.11
AAB3192018.1115
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.11
AAB3192018.1115
Học

6h45 -> 9h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012018.6
Học

9h10 -> 11h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012018.6
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.5
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.5
Học

17h30 -> 20h10
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
AAN0072018.1
Học

6h45 -> 9h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.2
Học

9h10 -> 11h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.2
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012018.4
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012018.4
Học

17h30 -> 20h10
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
AAN0072018.1
Học

6h45 -> 9h00
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182018.2
MHN5182018.256
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182018.2
MHN5182018.256
Học

12h45 -> 15h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.11
AAS3132018.1128
Học

15h10 -> 17h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.11
AAS3132018.1128
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Nguyễn Ngân Trâm
MHN2122018.9
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Nguyễn Ngân Trâm
MHN2122018.9
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Hoàng Thu Huyền
MHN2122018.7
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Hoàng Thu Huyền
MHN2122018.7
Học

P23
6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.12
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.12
Học

12h45 -> 15h00
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052018.213
AAN4052018.2136
Học

15h10 -> 17h25
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052018.213
AAN4052018.2136
Học

17h30 -> 20h10
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052018.211
Học

6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Văn Hộ
AAB2092018.10
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Văn Hộ
AAB2092018.10
Học

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022018.8
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022018.8
Học

6h45 -> 9h00
MGNC
Nguyễn Thành Huy
AAN0082018.1
Học

9h10 -> 11h25
MGNC
Nguyễn Thành Huy
AAN0082018.1
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Văn Hộ
AAB2092018.8
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Văn Hộ
AAB2092018.8
Học

17h30 -> 20h10
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052018.211
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012018.8
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012018.8
Học

12h45 -> 15h00
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022018.5
Học

15h10 -> 17h25
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022018.5
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Hoàng Thu Huyền
MHN2122018.13
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Hoàng Thu Huyền
MHN2122018.13
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092018.11
AAB2092018.1156
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092018.11
AAB2092018.1156
Học

P24
6h45 -> 9h00
AV2
Võ Thành Trung
MHN2122018.11
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Võ Thành Trung
MHN2122018.11
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192018.6
Ngoại khoá

15h10 -> 17h25
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192018.6
Ngoại khoá

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022018.9
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022018.9
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132018.9
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132018.9
Học

6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092018.6
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092018.6
Học

12h45 -> 15h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022018.2
Học

15h10 -> 17h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022018.2
Học

6h45 -> 9h00
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7102018.2
Học

9h10 -> 11h25
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7102018.2
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.14
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.14
Học

P31
6h45 -> 9h00
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2018.18
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2018.18
Học

6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2018.15
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2018.15
Học

P32
6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102018.5
AAW6102018.559
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102018.5
AAW6102018.559
Học

6h45 -> 9h00
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.15
Nghỉ

9h10 -> 11h25
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.15
Nghỉ

6h45 -> 9h00
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.16
Nghỉ

9h10 -> 11h25
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.16
Nghỉ

12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2018.20
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2018.20
Học

P33
6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2018.13
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2018.13
Học

6h45 -> 9h00
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102018.6
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102018.6
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102018.3
AAW6102018.352
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102018.3
AAW6102018.352
Học

6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2018.16
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2018.16
Học

P34
12h45 -> 15h00
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102018.2
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102018.2
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2018.17
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2018.17
Học

12h45 -> 15h00
CTDL
Trương Công Đoàn
AAB4012018.6
AAB4012018.624
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Trương Công Đoàn
AAB4012018.6
AAB4012018.624
Học

P41
6h45 -> 9h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.5
Học

9h10 -> 11h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.5
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192018.5
Học

15h10 -> 17h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192018.5
Học

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022018.7
AAN5022018.77
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022018.7
AAN5022018.77
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Nguyễn Đức Tuấn
AAN7032018.29
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Nguyễn Đức Tuấn
AAN7032018.29
Học

12h45 -> 15h00
QLDA
Thái Thanh Tùng
AAB7152018.3
AAB7152018.4
Học

15h10 -> 17h25
QLDA
Thái Thanh Tùng
AAB7152018.3
AAB7152018.4
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132018.7
AAS7132018.749
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132018.7
AAS7132018.749
Học

12h45 -> 15h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162018.246
Học

15h10 -> 17h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162018.246
Học

12h45 -> 15h00
AVCN
Lê Thị Thiên Hương
AAB4162018.248
AAB4162018.24854
Học

15h10 -> 17h25
AVCN
Lê Thị Thiên Hương
AAB4162018.248
AAB4162018.24854
Học

P42
6h45 -> 9h00
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7112018.4
Học

9h10 -> 11h25
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7112018.4
Học

12h45 -> 15h00
LWNC
Lê Hữu Dũng
AAW0212018.3
Học

15h10 -> 17h25
LWNC
Lê Hữu Dũng
AAW0212018.3
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.4
MHN2122018.431
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.4
MHN2122018.431
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Lê Hữu Dũng
AAZ5192018.3
AAZ5192018.313
Học

15h10 -> 17h25
CĐNG
Lê Hữu Dũng
AAZ5192018.3
AAZ5192018.313
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022018.6
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022018.6
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.5
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.5
Học

6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162018.245
AAB4162018.2455
Học

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162018.245
AAB4162018.2455
Học

12h45 -> 15h00
QTM
Nguyễn Thành Huy
AAN4052018.212
AAN4052018.2121
Học

15h10 -> 17h25
QTM
Nguyễn Thành Huy
AAN4052018.212
AAN4052018.2121
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192018.9
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192018.9
Học

12h45 -> 15h00
AVCN
Nguyễn Thị Thiết
AAB4162018.247
Nghỉ

15h10 -> 17h25
AVCN
Nguyễn Thị Thiết
AAB4162018.247
Nghỉ

6h45 -> 9h00
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022018.4
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022018.4
Học

P43
6h45 -> 9h00
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232018.4
Học

9h10 -> 11h25
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232018.4
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.6
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.6
Học

6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB2092018.12
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB2092018.12
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Vũ Tuấn Anh
MHN2122018.6
MHN2122018.643
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Vũ Tuấn Anh
MHN2122018.6
MHN2122018.643
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022018.3
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022018.3
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thanh Tùng
AAB4012018.10
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thanh Tùng
AAB4012018.10
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182018.5
MHN5182018.517
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182018.5
MHN5182018.517
Học

P44
6h45 -> 9h00
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022018.10
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022018.10
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122018.15
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122018.15
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.5
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.5
Học

6h45 -> 9h00
CNPM
Lê Hữu Dũng
AAW0242018.2
Học

9h10 -> 11h25
CNPM
Lê Hữu Dũng
AAW0242018.2
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092018.7
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092018.7
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Trương Công Đoàn
AAB4012018.9
AAB4012018.95
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Trương Công Đoàn
AAB4012018.9
AAB4012018.95
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Nguyễn Thị Phi Doan
MHN5182018.4
MHN5182018.446
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Nguyễn Thị Phi Doan
MHN5182018.4
MHN5182018.446
Học

6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162018.249
Học

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162018.249
Học

P51
6h45 -> 9h00
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102018.5
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102018.5
Học

12h45 -> 15h00
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022018.7
Học

15h10 -> 17h25
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022018.7
Học

6h45 -> 9h00
PLĐC
Phạm Hùng Cường
MHN6092018.7
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Phạm Hùng Cường
MHN6092018.7
Học

12h45 -> 15h00
NL
Trần Lan Hương
MHN1062018.46
Học

15h10 -> 17h25
NL
Trần Lan Hương
MHN1062018.46
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN7032018.27
AAN7032018.2711
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN7032018.27
AAN7032018.2711
Học

12h45 -> 15h00
TTHCM
Lương Minh Hạnh
MHN2152018.8
Học

15h10 -> 17h25
TTHCM
Lương Minh Hạnh
MHN2152018.8
Học

6h45 -> 9h00
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092018.1
Nghỉ

9h10 -> 11h25
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092018.1
Nghỉ

12h45 -> 15h00
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102018.6
AAS2102018.636
Học

15h10 -> 17h25
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102018.6
AAS2102018.636
Học

6h45 -> 9h00
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102018.2
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102018.2
Học

12h45 -> 15h00
PLĐC
Lê Thị Giang
MHN6092018.8
Học

15h10 -> 17h25
PLĐC
Lê Thị Giang
MHN6092018.8
Học

P52
6h45 -> 9h00
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102018.3
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102018.3
Học

6h45 -> 9h00
PLĐC
Phùng Trọng Quế
MHN6092018.6
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Phùng Trọng Quế
MHN6092018.6
Học

12h45 -> 15h00
CTDL
Trương Công Đoàn
AAB4012018.7
AAB4012018.731
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Trương Công Đoàn
AAB4012018.7
AAB4012018.731
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032018.28
AAN7032018.281
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032018.28
AAN7032018.281
Học

12h45 -> 15h00
TTHCM
Trần Lan Hương
MHN2152018.7
Học

15h10 -> 17h25
TTHCM
Trần Lan Hương
MHN2152018.7
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012018.4
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012018.4
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.1
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012018.1
Học

6h45 -> 9h00
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102018.4
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102018.4
Học

12h45 -> 15h00
PLĐC
Đinh Thị Duy Thanh
MHN6092018.9
Học

15h10 -> 17h25
PLĐC
Đinh Thị Duy Thanh
MHN6092018.9
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right