Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
15/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ tư
17/10/2018
Thứ năm
18/10/2018
Thứ sáu
19/10/2018
Thứ bẩy
20/10/2018
Chủ nhật
21/10/2018
P21
12h45 -> 15h00
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142018.6
Học

15h10 -> 17h25
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142018.6
Học

6h45 -> 9h00
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072018.5
Học

9h10 -> 11h25
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072018.5
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Nguyễn Thanh Tùng
AAB1072018.8
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Nguyễn Thanh Tùng
AAB1072018.8
Học

6h45 -> 9h00
GT1
Nguyễn Văn Hộ
AAB1082018.8
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Nguyễn Văn Hộ
AAB1082018.8
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092018.3
AAB2092018.348
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092018.3
AAB2092018.348
Học

6h45 -> 9h00
CSLT
Nguyễn Đức Tuấn
AAB1072018.6
Học

9h10 -> 11h25
CSLT
Nguyễn Đức Tuấn
AAB1072018.6
Học

P22
6h45 -> 9h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132018.2
AAW5132018.20
Học

9h10 -> 11h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132018.2
AAW5132018.20
Học

12h45 -> 15h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.3
AAS3132018.330
Học

15h10 -> 17h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.3
AAS3132018.330
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.3
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.3
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.4
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192018.4
Học

17h30 -> 20h10
QLDA
Trần Tiến Dũng (b)
AAB7152018.2
AAB7152018.229
Học

6h45 -> 9h00
GT1
Nguyễn Tài Hào
AAB1082018.3
AAB1082018.32
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Nguyễn Tài Hào
AAB1082018.3
AAB1082018.32
Học

6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062018.2
AAB4062018.248
Học

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062018.2
AAB4062018.248
Học

12h45 -> 15h00
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252018.1
Học

15h10 -> 17h25
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252018.1
Học

17h30 -> 20h10
QLDA
Trần Tiến Dũng (b)
AAB7152018.2
AAB7152018.229
Học

6h45 -> 9h00
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022018.3
AAW5112018.2
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022018.3
AAW5112018.2
Học

12h45 -> 15h00
AV1
Nguyễn Ngân Trâm
MHN1102018.5
Học

15h10 -> 17h25
AV1
Nguyễn Ngân Trâm
MHN1102018.5
Học

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112018.3
Học

15h10 -> 17h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112018.3
Học

P23
6h45 -> 9h00
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022018.4
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022018.4
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192018.1
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192018.1
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192018.2
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192018.2
Học

6h45 -> 9h00
GT1
Nguyễn Đăng Tuấn
AAB1082018.6
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Nguyễn Đăng Tuấn
AAB1082018.6
Học

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112018.2
AAS5112018.226
Học

15h10 -> 17h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112018.2
AAS5112018.226
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012018.1
AAB4012018.134
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012018.1
AAB4012018.134
Học

12h45 -> 15h00
AV1
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN1102018.4
Học

15h10 -> 17h25
AV1
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN1102018.4
Học

P24
6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.2
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132018.2
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132018.2
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132018.2
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Trịnh Thị Xuân
AAB1072018.3
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Trịnh Thị Xuân
AAB1072018.3
Học

6h45 -> 9h00
GT1
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB1082018.5
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB1082018.5
Học

12h45 -> 15h00
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172018.4
AAS6172018.311
Học

15h10 -> 17h25
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172018.4
AAS6172018.311
Học

6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB4062018.3
AAB4062018.340
Học

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB4062018.3
AAB4062018.340
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012018.2
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012018.2
Học

12h45 -> 15h00
AV1
Hoàng Thu Huyền
MHN1102018.3
Nghỉ

15h10 -> 17h25
AV1
Hoàng Thu Huyền
MHN1102018.3
Nghỉ

P31
P32
6h45 -> 9h00
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.2
Học

9h10 -> 11h25
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.2
Học

12h45 -> 15h00
THĐC
Nguyễn Thùy Linh
MHN1142018.4
Học

15h10 -> 17h25
THĐC
Nguyễn Thùy Linh
MHN1142018.4
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2018.11
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2018.11
Học

17h30 -> 20h10
THLC
Nguyễn Thành Huy
B204TH2018.12
Học

6h45 -> 9h00
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2018.2
Học

9h10 -> 11h25
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2018.2
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
B204TH2018.5
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
B204TH2018.5
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2018.2
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2018.2
Học

17h30 -> 20h10
THLC
Nguyễn Thành Huy
B204TH2018.12
Học

6h45 -> 9h00
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.7
Học

9h10 -> 11h25
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.7
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2018.10
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2018.10
Học

6h45 -> 9h00
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.2
Học

9h10 -> 11h25
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.2
Học

12h45 -> 15h00
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.3
Học

15h10 -> 17h25
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.3
Học

P33
6h45 -> 9h00
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142018.1
Học

9h10 -> 11h25
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142018.1
Học

12h45 -> 15h00
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.3
Học

15h10 -> 17h25
THĐC
Trần Duy Hùng
MHN1142018.3
Học

17h30 -> 20h10
TLHĐT
Trương Công Đoàn
S511TH2018.5
S511TH2018.558
Học

6h45 -> 9h00
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2018.10
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2018.10
Học

6h45 -> 9h00
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.3
Học

9h10 -> 11h25
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.3
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Nguyễn Thị Tâm
B204TH2018.11
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Nguyễn Thị Tâm
B204TH2018.11
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
B204TH2018.6
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
B204TH2018.6
Học

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2018.2
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2018.2
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Trương Công Đoàn
B204TH2018.8
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Trương Công Đoàn
B204TH2018.8
Học

P34
6h45 -> 9h00
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2018.6
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2018.6
Học

12h45 -> 15h00
THĐC
Trần Tiến Dũng (c)
MHN1142018.5
Học

15h10 -> 17h25
THĐC
Trần Tiến Dũng (c)
MHN1142018.5
Học

6h45 -> 9h00
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2018.7
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2018.7
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2018.8
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2018.8
Học

6h45 -> 9h00
THLC
Nguyễn Thanh Tùng
B204TH2018.4
Học

9h10 -> 11h25
THLC
Nguyễn Thanh Tùng
B204TH2018.4
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Nguyễn Thành Huy
B204TH2018.13
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Nguyễn Thành Huy
B204TH2018.13
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2018.4
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2018.4
Học

6h45 -> 9h00
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2018.9
Học

9h10 -> 11h25
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2018.9
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.14
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2018.14
Học

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Trương Công Đoàn
S511TH2018.5
S511TH2018.558
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Trương Công Đoàn
S511TH2018.5
S511TH2018.558
Học

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Trương Công Đoàn
S511TH2018.6
Học

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Trương Công Đoàn
S511TH2018.6
Học

P41
6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122018.1
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122018.1
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Mai Thị Thúy Hà
AAB1072018.2
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Mai Thị Thúy Hà
AAB1072018.2
Học

6h45 -> 9h00
GT1
Nguyễn Trọng Toàn
AAB1082018.4
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Nguyễn Trọng Toàn
AAB1082018.4
Học

6h45 -> 9h00
AV1
Hoàng Thu Huyền
MHN1102018.2
Nghỉ

9h10 -> 11h25
AV1
Hoàng Thu Huyền
MHN1102018.2
Nghỉ

12h45 -> 15h00
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082018.2
Học

15h10 -> 17h25
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082018.2
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4012018.3
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4012018.3
Học

12h45 -> 15h00
AV1
Lê Thị Minh Thảo
MHN1102018.6
MHN1102018.610
Học

15h10 -> 17h25
AV1
Lê Thị Minh Thảo
MHN1102018.6
MHN1102018.610
Học

P42
6h45 -> 9h00
PLĐC
Đinh Thị Duy Thanh
MHN6092018.5
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Đinh Thị Duy Thanh
MHN6092018.5
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022018.7
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022018.7
Học

6h45 -> 9h00
AV1
Nguyễn Nam Chi
MHN1102018.7
Học

9h10 -> 11h25
AV1
Nguyễn Nam Chi
MHN1102018.7
Học

12h45 -> 15h00
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102018.1
Học

15h10 -> 17h25
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102018.1
Học

6h45 -> 9h00
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082018.7
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082018.7
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.2
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.2
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.2
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.2
Học

12h45 -> 15h00
TKĐH
Trần Duy Hùng
AAG4042018.2
Học

15h10 -> 17h25
TKĐH
Trần Duy Hùng
AAG4042018.2
Học

6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192018.1
AAZ5192018.115
Học

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192018.1
AAZ5192018.115
Học

12h45 -> 15h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022018.2
MHN5022018.251
Học

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022018.2
MHN5022018.251
Học

P43
12h45 -> 15h00
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022018.6
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022018.6
Học

6h45 -> 9h00
AV1
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN1102018.8
Học

9h10 -> 11h25
AV1
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN1102018.8
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072018.7
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072018.7
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thế Hoá
MHN3132018.8
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thế Hoá
MHN3132018.8
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072018.4
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072018.4
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.3
MHN2122018.355
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122018.3
MHN2122018.355
Học

12h45 -> 15h00
AV1
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN1102018.1
Học

15h10 -> 17h25
AV1
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN1102018.1
Học

P44
6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132018.6
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132018.6
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022018.5
AAW6022018.516
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022018.5
AAW6022018.516
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132018.5
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132018.5
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Trương Công Đoàn
AAS7132018.4
Học

15h10 -> 17h25
LTDĐ
Trương Công Đoàn
AAS7132018.4
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132018.7
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132018.7
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7112018.1
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7112018.1
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Hoàng Anh
MHN3132018.6
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Hoàng Anh
MHN3132018.6
Học

P51
6h45 -> 9h00
AV1
Nguyễn Thị Hoàng Anh
MHN1102018.9
Học

9h10 -> 11h25
AV1
Nguyễn Thị Hoàng Anh
MHN1102018.9
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7102018.1
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7102018.1
Học

6h45 -> 9h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182018.1
AAS7182018.138
Học

9h10 -> 11h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182018.1
AAS7182018.138
Học

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Hoàng Anh Dũng
AAB1132018.3
Học

15h10 -> 17h25
KTĐTS
Hoàng Anh Dũng
AAB1132018.3
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6072018.2
AAW6072018.24
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6072018.2
AAW6072018.24
Học

6h45 -> 9h00
KTĐTS
Thái Thanh Long
AAB1132018.1
Học

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Thái Thanh Long
AAB1132018.1
Học

12h45 -> 15h00
NL
Nguyễn Thị Huyền
MHN1062018.3
Học

15h10 -> 17h25
NL
Nguyễn Thị Huyền
MHN1062018.3
Học

P52
6h45 -> 9h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052018.2
Học

9h10 -> 11h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052018.2
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.3
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112018.3
Học

6h45 -> 9h00
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172018.2
Học

9h10 -> 11h25
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172018.2
Học

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Thái Thanh Long
AAB1132018.4
Học

15h10 -> 17h25
KTĐTS
Thái Thanh Long
AAB1132018.4
Học

6h45 -> 9h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052018.3
Học

9h10 -> 11h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052018.3
Học

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Đào Xuân Phúc
AAB1132018.2
Học

15h10 -> 17h25
KTĐTS
Đào Xuân Phúc
AAB1132018.2
Học

6h45 -> 9h00
LWNC
Thái Thanh Tùng
AAW0212018.2
Học

9h10 -> 11h25
LWNC
Thái Thanh Tùng
AAW0212018.2
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right