Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
21/06/2021
Thứ ba
22/06/2021
Thứ tư
23/06/2021
Thứ năm
24/06/2021
Thứ sáu
25/06/2021
Thứ bẩy
26/06/2021
Chủ nhật
27/06/2021
O.01
12h45 -> 15h00
CSDL
Chưa phân công
DS#6146
Thi

6h45 -> 9h00
ANBMDL
Chưa phân công
DS#6154
Thi

O.02
12h45 -> 15h00
GDND
Chưa phân công
DS#6160
Thi

6h45 -> 9h00
PTMG
Chưa phân công
DS#6159
Thi

O.03
12h45 -> 15h00
LTHT
Chưa phân công
DS#6152
Thi

6h45 -> 9h00
CĐCS
Chưa phân công
DS#6150
Thi

P21
12h45 -> 15h00
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192021.003
AAB3192021.006
Nghỉ

15h10 -> 17h25
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192021.003
AAB3192021.006
Nghỉ

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132021.001
MHN3132021.009
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132021.001
MHN3132021.009
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
CĐNG
Trịnh Thị Xuân
AAZ5192021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
CĐNG
Trịnh Thị Xuân
AAZ5192021.002
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
CSDLNC
Trương Tiến Tùng
MDL5042021.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
CSDLNC
Trương Tiến Tùng
MDL5042021.001
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
ĐTĐM
Nguyễn Đức Tuấn
DDM5202021.001
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
ĐTĐM
Nguyễn Đức Tuấn
DDM5202021.001
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
ĐTĐM
Nguyễn Đức Tuấn
DDM5202021.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
ĐTĐM
Nguyễn Đức Tuấn
DDM5202021.001
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
CSDLNC
Trương Tiến Tùng
MDL5042021.001
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
CSDLNC
Trương Tiến Tùng
MDL5042021.001
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
CSDLNC
Trương Tiến Tùng
MDL5042021.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
CSDLNC
Trương Tiến Tùng
MDL5042021.001
Học trực tuyến

P22
P23
P24
12h45 -> 15h00
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092021.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092021.001
Học trực tuyến

P31
P32
P33
P34
P41
6h45 -> 9h00
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192021.002
AAB3192021.005
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192021.002
AAB3192021.005
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192021.002
AAB3192021.005
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192021.002
AAB3192021.005
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122021.002
MHN2122021.004
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122021.002
MHN2122021.004
Học trực tuyến

P42
12h45 -> 15h00
LTMG
Trần Tiến Dũng
AAN0112021.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
LTMG
Trần Tiến Dũng
AAN0112021.001
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132021.008
MHN3132021.011
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132021.008
MHN3132021.011
Học trực tuyến

P43
P44
12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132021.007
MHN3132021.010
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132021.007
MHN3132021.010
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132021.007
MHN3132021.010
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132021.007
MHN3132021.010
Học trực tuyến

P51
6h45 -> 9h00
MNM
Trần Tiến Dũng
AAN7032021.001
AAN7032021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
MNM
Trần Tiến Dũng
AAN7032021.001
AAN7032021.002
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
THCM
Phạm Xuân Mỹ
7A00032021.004
7A00032021.008
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
THCM
Phạm Xuân Mỹ
7A00032021.004
7A00032021.008
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
ĐLCM
Phạm Xuân Mỹ
MHN5022021.001
7A00182021.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Phạm Xuân Mỹ
MHN5022021.001
7A00182021.001
Học trực tuyến

P52
12h45 -> 15h00
ĐLCM
Lê Thị Lan
MHN5022021.002
7A00182021.002
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Lê Thị Lan
MHN5022021.002
7A00182021.002
Học trực tuyến

loading
Lớp tín chỉ
Môn
Tín chỉ:
Giảng viên
Thời gian bắt đầu
Phòng
và (ca thứ 2)
Phòng
Tổng số ca học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right