Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
30/03/2020
Thứ ba
31/03/2020
Thứ tư
01/04/2020
Thứ năm
02/04/2020
Thứ sáu
03/04/2020
Thứ bẩy
04/04/2020
Chủ nhật
05/04/2020
P21
6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112019.151
AAS5112019.155
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112019.151
AAS5112019.155
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.047
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.047
Học trực tuyến

P22
6h45 -> 9h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.023
AAS7182019.024
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.023
AAS7182019.024
Học trực tuyến

P23
6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102019.008
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102019.008
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102019.009
AAW6072020.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102019.009
AAW6072020.001
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.005
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.005
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
GT2
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB2092019.005
AAB2092019.011
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB2092019.005
AAB2092019.011
Học

P24
6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102019.006
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102019.006
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102019.007
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102019.007
Học trực tuyến

P31
12h45 -> 15h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.049
S511TH2020.001
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.049
S511TH2020.001
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2019.017
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2019.017
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.040
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.040
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Lê Hữu Dũng
W710TH2019.014
W710TH2019.020
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Lê Hữu Dũng
W710TH2019.014
W710TH2019.020
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.049
S511TH2020.001
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.049
S511TH2020.001
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.009
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.009
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.054
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.054
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.049
S511TH2020.001
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.049
S511TH2020.001
Học trực tuyến

P32
12h45 -> 15h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.044
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.044
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.041
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.041
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.012
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.012
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.006
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.006
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.041
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.041
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2019.011
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2019.011
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.050
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.050
Học trực tuyến

P33
12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.013
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.013
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.048
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.048
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.008
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.008
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.045
S511TH2020.003
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.045
S511TH2020.003
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Lê Hữu Dũng
W710TH2019.015
W710TH2019.019
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Lê Hữu Dũng
W710TH2019.015
W710TH2019.019
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.042
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2019.042
Học trực tuyến

P34
12h45 -> 15h00
TLTW
Lê Hữu Dũng
W710TH2019.016
W710TH2019.018
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Lê Hữu Dũng
W710TH2019.016
W710TH2019.018
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2019.010
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2019.010
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.007
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.007
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.046
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2019.046
Học trực tuyến

P41
6h45 -> 9h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112019.008
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112019.008
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012019.001
AAG3012019.006
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012019.001
AAG3012019.006
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012019.003
AAG3012019.009
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012019.003
AAG3012019.009
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022019.149
AAB4022020.002
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022019.149
AAB4022020.002
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092019.003
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092019.003
Học trực tuyến

P42
12h45 -> 15h00
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102019.004
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102019.004
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132019.219
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132019.219
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012019.005
AAG3012019.011
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012019.005
AAG3012019.011
Học trực tuyến

P43
6h45 -> 9h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012019.002
AAG3012019.008
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012019.002
AAG3012019.008
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012019.004
AAG3012019.010
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012019.004
AAG3012019.010
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
QTM
Nguyễn Thành Huy
AAN4052019.005
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
QTM
Nguyễn Thành Huy
AAN4052019.005
Học trực tuyến

P44
12h45 -> 15h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112019.009
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112019.009
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012019.007
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012019.007
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012019.006
AAB4012019.008
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012019.006
AAB4012019.008
Học trực tuyến

P51
6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012019.005
AAB4012019.007
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012019.005
AAB4012019.007
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022019.223
AAN5022019.224
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022019.223
AAN5022019.224
Học trực tuyến

P52
12h45 -> 15h00
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032019.262
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032019.262
Học trực tuyến

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right