Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
30/11/2020
Thứ ba
01/12/2020
Thứ tư
02/12/2020
Thứ năm
03/12/2020
Thứ sáu
04/12/2020
Thứ bẩy
05/12/2020
Chủ nhật
06/12/2020
O.01
P. GDQP
12h45 -> 15h00
QDGP
Trần Viết Thái
MHN0032020.004
Ngoại khoá

6h45 -> 9h00
QDGP
Trần Viết Thái
MHN0032020.004
Ngoại khoá

12h45 -> 15h00
QDGP
Trần Viết Thái
MHN0032020.004
Ngoại khoá

12h45 -> 15h00
QDGP
Trần Viết Thái
MHN0032020.004
Ngoại khoá

P. GDTC
6h45 -> 9h00
GDTC3
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0052020.002
MHN0052020.003
Ngoại khoá

9h10 -> 11h25
GDTC3
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0052020.002
MHN0052020.003
Ngoại khoá

6h45 -> 9h00
GDTC3
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0052020.002
MHN0052020.003
Ngoại khoá

9h10 -> 11h25
GDTC3
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0052020.002
MHN0052020.003
Ngoại khoá

P21
6h45 -> 9h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5657
Thi

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5665
Thi

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5672
Thi

12h45 -> 15h00
AVCN
Chưa phân công
DS#5745
Thi

6h45 -> 9h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
PHT5092020.001
Học

9h10 -> 11h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
PHT5092020.001
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
PHT5092020.001
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
PHT5092020.001
Học

P22
6h45 -> 9h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5659
Thi

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5666
Thi

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5673
Thi

12h45 -> 15h00
AVCN
Chưa phân công
DS#5746
Thi

6h45 -> 9h00
NL
Chưa phân công
DS#5729
Thi

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Chưa phân công
DS#5734
Thi

12h45 -> 15h00
CĐSE
Chưa phân công
DS#5623
Thi

6h45 -> 9h00
PLĐC
Chưa phân công
DS#5716
Thi

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5722
Thi

P23
6h45 -> 9h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5660
Thi

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5667
Thi

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5674
Thi

6h45 -> 9h00
NL
Chưa phân công
DS#5730
Thi

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Chưa phân công
DS#5735
Thi

6h45 -> 9h00
PLĐC
Chưa phân công
DS#5717
Thi

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5723
Thi

P24
6h45 -> 9h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5661
Thi

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5668
Thi

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5675
Thi

6h45 -> 9h00
NL
Chưa phân công
DS#5731
Thi

6h45 -> 9h00
PLĐC
Chưa phân công
DS#5718
Thi

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5724
Thi

P31
12h45 -> 15h00
THLC
Trần Tiến Dũng
B204TH2020.008
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Trần Tiến Dũng
B204TH2020.008
Học

17h30 -> 20h10
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2020.009
Học

17h30 -> 20h10
THLC
Dương Chí Bằng
B204TH2020.009
Học

6h45 -> 9h00
CSLT
Chưa phân công
DS#5677
Thi

9h10 -> 11h25
CSLT
Chưa phân công
DS#5681
Thi

12h45 -> 15h00
CSDK
Chưa phân công
DS#5844
Thi

12h45 -> 15h00
CSLT
Chưa phân công
DS#5683
Thi

15h10 -> 17h25
CSLT
Chưa phân công
DS#5687
Thi

P32
6h45 -> 9h00
CSLT
Chưa phân công
DS#5678
Thi

9h10 -> 11h25
CSLT
Chưa phân công
DS#5680
Thi

12h45 -> 15h00
CSLT
Chưa phân công
DS#5684
Thi

15h10 -> 17h25
CSLT
Chưa phân công
DS#5688
Thi

P33
6h45 -> 9h00
CSLT
Chưa phân công
DS#5679
Thi

9h10 -> 11h25
CSLT
Chưa phân công
DS#5682
Thi

12h45 -> 15h00
CSLT
Chưa phân công
DS#5685
Thi

15h10 -> 17h25
CSLT
Chưa phân công
DS#5689
Thi

P34
12h45 -> 15h00
THLC
Nguyễn Đức Tuấn
B204TH2020.012
B204TH2020.018
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Nguyễn Đức Tuấn
B204TH2020.012
B204TH2020.018
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Chưa phân công
DS#5686
Thi

15h10 -> 17h25
CSLT
Chưa phân công
DS#5690
Thi

P41
6h45 -> 9h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5662
Thi

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5669
Thi

P42
6h45 -> 9h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5663
Thi

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5670
Thi

6h45 -> 9h00
CĐMT
Chưa phân công
DS#5622
Thi

6h45 -> 9h00
PLĐC
Chưa phân công
DS#5719
Thi

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5725
Thi

P43
6h45 -> 9h00
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5664
Thi

9h10 -> 11h25
KTĐTS
Chưa phân công
DS#5671
Thi

6h45 -> 9h00
PLĐC
Chưa phân công
DS#5720
Thi

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5726
Thi

P44
12h45 -> 15h00
CĐMT
Chưa phân công
DS#5621
Thi

6h45 -> 9h00
PLĐC
Chưa phân công
DS#5721
Thi

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5727
Thi

P51
6h45 -> 9h00
PLĐC
Chu Ngôn Hoàng
MHN6092020.004
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chu Ngôn Hoàng
MHN6092020.004
Học

P52
6h45 -> 9h00
CNPM
Chưa phân công
DS#5631
Thi

Theo T.Báo
Theo TB
6h45 -> 9h00
ĐATN
Chưa phân công
DS#5627
Thi

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right