Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
28/09/2020
Thứ ba
29/09/2020
Thứ tư
30/09/2020
Thứ năm
01/10/2020
Thứ sáu
02/10/2020
Thứ bẩy
03/10/2020
Chủ nhật
04/10/2020
O.01
P21
6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.002
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.002
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thanh Tùng
AAB4012020.005
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thanh Tùng
AAB4012020.005
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.003
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.003
Học

6h45 -> 9h00
OAD
Đoàn Văn Ban
PTK5052020.001
Học

9h10 -> 11h25
OAD
Đoàn Văn Ban
PTK5052020.001
Học

12h45 -> 15h00
OAD
Đoàn Văn Ban
PTK5052020.001
Học

15h10 -> 17h25
OAD
Đoàn Văn Ban
PTK5052020.001
Học

P22
6h45 -> 9h00
MGNC
Nguyễn Thành Huy
AAN0082020.001
Học

9h10 -> 11h25
MGNC
Nguyễn Thành Huy
AAN0082020.001
Học

12h45 -> 15h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.003
Học

15h10 -> 17h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.003
Học

6h45 -> 9h00
CNPM
Lê Hữu Dũng
AAW0242020.001
Học

9h10 -> 11h25
CNPM
Lê Hữu Dũng
AAW0242020.001
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132020.003
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132020.003
Học

6h45 -> 9h00
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
AAN0072020.001
Học

9h10 -> 11h25
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
AAN0072020.001
Học

6h45 -> 9h00
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182020.007
MHN5182020.008
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182020.007
MHN5182020.008
Học

12h45 -> 15h00
CNLTTT
Nguyễn Duy Phương
IAB2052020.001
Nghỉ

15h10 -> 17h25
CNLTTT
Nguyễn Duy Phương
IAB2052020.001
Nghỉ

6h45 -> 9h00
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182020.005
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182020.005
Học

12h45 -> 15h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162020.003
Học

15h10 -> 17h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162020.003
Học

6h45 -> 9h00
CNLTTT
Nguyễn Duy Phương
IAB2052020.001
Học

9h10 -> 11h25
CNLTTT
Nguyễn Duy Phương
IAB2052020.001
Học

12h45 -> 15h00
CNLTTT
Nguyễn Duy Phương
IAB2052020.001
Học

15h10 -> 17h25
CNLTTT
Nguyễn Duy Phương
IAB2052020.001
Học

P23
6h45 -> 9h00
NLHĐH
Chưa phân công
DS#5558
Thi

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102020.003
AAW6072020.003
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102020.003
AAW6072020.003
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102020.003
AAW6072020.003
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6102020.003
AAW6072020.003
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192020.002
AAB3192020.003
AAB3192020.004
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192020.002
AAB3192020.003
AAB3192020.004
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Chưa phân công
DS#5569
Thi

6h45 -> 9h00
QLDA
Trần Tiến Dũng (b)
AAB7152020.001
AAB7152020.002
Học

9h10 -> 11h25
QLDA
Trần Tiến Dũng (b)
AAB7152020.001
AAB7152020.002
Học

12h45 -> 15h00
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252020.002
Học

15h10 -> 17h25
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252020.002
Học

P24
6h45 -> 9h00
NLHĐH
Chưa phân công
DS#5559
Thi

12h45 -> 15h00
PTTK
Nguyễn Hoài Anh
AAS7182020.004
AAS7182020.006
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Nguyễn Hoài Anh
AAS7182020.004
AAS7182020.006
Học

12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182020.005
AAS7182020.007
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182020.005
AAS7182020.007
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W021TH2020.002
Học

6h45 -> 9h00
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.006
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.006
Học

P31
12h45 -> 15h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.006
W602TH2020.010
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.006
W602TH2020.010
Học

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2020.008
S511TH2020.016
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2020.008
S511TH2020.016
Học

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2020.014
S511TH2020.020
Học

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2020.014
S511TH2020.020
Học

6h45 -> 9h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.006
W602TH2020.010
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.006
W602TH2020.010
Học

P32
6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W021TH2020.002
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Nguyễn Đức Tuấn
W602TH2020.007
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Nguyễn Đức Tuấn
W602TH2020.007
Học

P33
12h45 -> 15h00
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2020.008
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2020.008
Học

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2020.010
S511TH2020.017
S511TH2020.021
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
S511TH2020.010
S511TH2020.017
S511TH2020.021
Học

P34
12h45 -> 15h00
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2020.009
Nghỉ

15h10 -> 17h25
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2020.009
Nghỉ

6h45 -> 9h00
TLTW
Lê Hữu Dũng
W021TH2020.001
W710TH2020.012
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Lê Hữu Dũng
W021TH2020.001
W710TH2020.012
Học

P41
9h10 -> 11h25
GT1
Chưa phân công
DS#5549
Thi

6h45 -> 9h00
QTLN
Trần Tiến Dũng
AAN0092020.001
Học

9h10 -> 11h25
QTLN
Trần Tiến Dũng
AAN0092020.001
Học

6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5536
Thi

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5540
Thi

12h45 -> 15h00
TKĐH
Chưa phân công
DS#5567
Thi

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012020.001
AAB4012020.006
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012020.001
AAB4012020.006
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.009
MHN3132020.005
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.009
MHN3132020.005
Học

P42
9h10 -> 11h25
GT1
Chưa phân công
DS#5545
Thi

12h45 -> 15h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012020.003
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012020.003
Học

12h45 -> 15h00
MNM
Chưa phân công
DS#5566
Thi

6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5537
Thi

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5541
Thi

6h45 -> 9h00
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
AAN0072020.001
Học

9h10 -> 11h25
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
AAN0072020.001
Học

P43
9h10 -> 11h25
AVCN
Chưa phân công
DS#5546
Thi

12h45 -> 15h00
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4012020.002
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4012020.002
Học

6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5538
Thi

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5542
Thi

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Chưa phân công
DS#5568
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132020.008
MHN3132020.010
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132020.008
MHN3132020.010
Học

6h45 -> 9h00
DĐNC
Nguyễn Chiến Thắng
AAW0232020.002
Học

9h10 -> 11h25
DĐNC
Nguyễn Chiến Thắng
AAW0232020.002
Học

P44
9h10 -> 11h25
AVCN
Chưa phân công
DS#5547
Thi

12h45 -> 15h00
CĐPT
Trần Duy Hùng
AAG0112020.002
Học

15h10 -> 17h25
CĐPT
Trần Duy Hùng
AAG0112020.002
Học

6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.007
Học

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.007
Học

6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5539
Thi

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#5543
Thi

12h45 -> 15h00
KTĐH
Chưa phân công
DS#5571
Thi

P51
12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.005
AAW5122020.002
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.005
AAW5122020.002
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.005
AAW5122020.002
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.005
AAW5122020.002
Học

6h45 -> 9h00
THML
Mai Thị Thanh
7A00152020.001
Học

9h10 -> 11h25
THML
Mai Thị Thanh
7A00152020.001
Học

12h45 -> 15h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022020.001
Học

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022020.001
Học

12h45 -> 15h00
NL
Trần Thị Lan Hương
MHN1062020.001
Học

15h10 -> 17h25
NL
Trần Thị Lan Hương
MHN1062020.001
Học

P52
6h45 -> 9h00
THML
Nguyễn Thị Huyền
7A00152020.002
Học

9h10 -> 11h25
THML
Nguyễn Thị Huyền
7A00152020.002
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.007
Học

15h10 -> 17h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.007
Học

12h45 -> 15h00
THML
Nguyễn Thị Huyền
7A00152020.003
Học

15h10 -> 17h25
THML
Nguyễn Thị Huyền
7A00152020.003
Học

Theo T.Báo
Theo TB
VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right