Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
19/04/2021
Thứ ba
20/04/2021
Thứ tư
21/04/2021
Thứ năm
22/04/2021
Thứ sáu
23/04/2021
Thứ bẩy
24/04/2021
Chủ nhật
25/04/2021
O.02
P. GDTC
P21
6h45 -> 9h00
ANBMDL
Chưa phân công
DS#6101
Thi

12h45 -> 15h00
NTKW
Chưa phân công
DS#6123
Thi

15h10 -> 17h25
CĐSE
Chưa phân công
DS#5998
Thi

6h45 -> 9h00
TRR
Chưa phân công
DS#6122
Thi

6h45 -> 9h00
G&VR
Chưa phân công
[DTA5222021.001]
Học

9h10 -> 11h25
G&VR
Chưa phân công
[DTA5222021.001]
Học

12h45 -> 15h00
G&VR
Chưa phân công
[DTA5222021.001]
Học

15h10 -> 17h25
G&VR
Chưa phân công
[DTA5222021.001]
Học

P22
6h45 -> 9h00
AV1
Chưa phân công
DS#5761
Thi

15h10 -> 17h25
AV1
Chưa phân công
DS#5761
Thi

6h45 -> 9h00
KPDL
Nguyễn Quang Hoan
KDL5132021.001
Học

P23
6h45 -> 9h00
MạngMT
Chưa phân công
DS#6095
Thi

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Chưa phân công
DS#6090
Thi

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Chưa phân công
DS#6089
Thi

6h45 -> 9h00
KPDL
Nguyễn Quang Hoan
KDL5132021.001
Học

9h10 -> 11h25
KPDL
Nguyễn Quang Hoan
KDL5132021.001
Học

12h45 -> 15h00
KPDL
Nguyễn Quang Hoan
KDL5132021.001
Học

15h10 -> 17h25
KPDL
Nguyễn Quang Hoan
KDL5132021.001
Học

P24
12h45 -> 15h00
SQL Server
Chưa phân công
DS#6129
Thi

6h45 -> 9h00
AV2
Chưa phân công
DS#6013
Thi

P31
6h45 -> 9h00
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.032
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.032
Học

P32
6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2020.033
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2020.033
Học

P33
6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2020.034
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2020.034
Học

P34
P41
6h45 -> 9h00
LTWE
Chưa phân công
DS#5950
Thi

9h10 -> 11h25
LTWE
Chưa phân công
DS#6133
Thi

12h45 -> 15h00
QTM
Chưa phân công
DS#6003
Thi

12h45 -> 15h00
LTHSK
Chưa phân công
DS#6130
Thi

6h45 -> 9h00
NTKW
Chưa phân công
DS#6104
Thi

9h10 -> 11h25
NTKW
Chưa phân công
DS#6136
Thi

P42
P43
6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Chưa phân công
DS#6087
Thi

6h45 -> 9h00
TRR
Chưa phân công
DS#6131
Thi

P44
P51
6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Chưa phân công
DS#6088
Thi

6h45 -> 9h00
LTWE
Trần Tiến Dũng
AAW7112020.010
Học

9h10 -> 11h25
LTWE
Trần Tiến Dũng
AAW7112020.010
Học

P52
Theo TB
6h45 -> 9h00
Kiến tập
Nguyễn Thị Tâm
[KTAPDN2021.003]
Học

9h10 -> 11h25
Kiến tập
Nguyễn Thị Tâm
[KTAPDN2021.003]
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Tín chỉ:
Giảng viên
Thời gian bắt đầu
Phòng
và (ca thứ 2)
Phòng
Tổng số ca học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right