Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
16/05/2022
Thứ ba
17/05/2022
Thứ tư
18/05/2022
Thứ năm
19/05/2022
Thứ sáu
20/05/2022
Thứ bẩy
21/05/2022
Chủ nhật
22/05/2022
O.01
13:00 ->16:45
THML
Mai Thị Thanh
[7A00152022.001]
Học

07:30 ->11:15
AVCN
Lê Thị Phượng
[AAB4162022.004]
Học

13:00 ->16:45
THML
Mai Thị Thanh
[7A00152022.001]
Học

07:30 ->11:15
AVCN
Lê Thị Phượng
[AAB4162022.004]
Học

O.02
13:00 ->16:45
THCM
Phạm Xuân Mỹ
[7A00032022.009]
Học

07:30 ->11:15
AVCN
Nguyễn Thị Thiết
[AAB4162022.005]
Học

13:00 ->16:45
THCM
Nguyễn Thị Thìn
[7A00032022.007]
Học

07:30 ->11:15
AVCN
Nguyễn Thị Thiết
[AAB4162022.005]
Học

O.03
13:00 ->16:45
THCM
Trần Thị Lan Hương
[7A00032022.010]
Học

P21
07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Thế Hoá
[MHN3132022.003]
Học

13:00 ->16:45
AV3
Nguyễn Thế Hoá
[MHN3132022.001]
Học

07:30 ->11:15
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
[MHN5182022.005]
Học

13:00 ->16:45
ANBMDL
Trần Duy Hùng
[AAN5022022.003]
Học

07:30 ->11:15
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
[AAN0072022.001]
Học

13:00 ->16:45
TRR
Nguyễn Thùy Linh
[AAB3192022.009]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Thế Hoá
[MHN3132022.003]
Học

13:00 ->16:45
ANBMDL
Trần Duy Hùng
[AAN5022022.003]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Thế Hoá
[MHN3132022.001]
Học

13:00 ->16:45
THQT
Nguyễn Thị Tâm
[W602TH2022.005]
Học

13:00 ->16:45
TRR
Nguyễn Thùy Linh
[AAB3192022.009]
Học

P22
07:30 ->11:15
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
[AAB4012022.004]
Học

13:00 ->16:45
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
[AAS5112022.001]
Học

07:30 ->11:15
LWNC
Lê Hữu Dũng
[AAW0212022.001]
Học

13:00 ->16:45
SQL Server
Bùi Đức Tiến
[AAW6022022.002]
Học

07:30 ->11:15
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
[AAB4012022.004]
Học

13:00 ->16:45
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
[AAS5112022.001]
Học

07:30 ->11:15
LWNC
Lê Hữu Dũng
[AAW0212022.001]
Học

13:00 ->16:45
SQL Server
Bùi Đức Tiến
[AAW6022022.002]
Học

07:30 ->11:15
ANMG
Nguyễn Đức Tuấn
[AAN0072022.001]
Học

13:00 ->16:45
NLNNLT
Dương Thăng Long
NLT5032022.001
Học

P23
07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Nam Chi
[MHN3132022.002]
Học

13:00 ->16:45
KTLTHĐT
Nguyễn Thành Huy
[AAS5112022.002]
Học

07:30 ->11:15
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
[MHN5182022.006]
Học

13:00 ->16:45
TMĐT
Thái Thanh Tùng
[AAW5132022.002]
Học

07:30 ->11:15
TRR
Thái Thanh Sơn
[AAB3192022.008]
Học

13:00 ->16:45
KTLTHĐT
Nguyễn Thành Huy
[AAS5112022.002]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Nam Chi
[MHN3132022.002]
Học

13:00 ->16:45
TMĐT
Thái Thanh Tùng
[AAW5132022.002]
Học

07:30 ->11:15
TRR
Thái Thanh Sơn
[AAB3192022.008]
Học

13:00 ->16:45
THQT
Trịnh Thị Xuân
[W602TH2022.004]
Học

P24
07:30 ->11:15
LTHT
Nguyễn Đắc Phương Thảo
[AAS3132022.002]
Học

13:00 ->16:45
CTDL
Trịnh Thị Xuân
[AAB4012022.003]
Học

07:30 ->11:15
LTWE
Thái Thanh Tùng
[AAW7112022.002]
Học

13:00 ->16:45
GT2
Nguyễn Thị An
[AAB2092022.010]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
[MHN3132022.005]
Học

13:00 ->16:45
CTDL
Trịnh Thị Xuân
[AAB4012022.003]
Học

07:30 ->11:15
LTWE
Thái Thanh Tùng
[AAW7112022.002]
Học

13:00 ->16:45
GT2
Nguyễn Thị An
[AAB2092022.010]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
[MHN3132022.005]
Học

13:00 ->16:45
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
[AAB4062022.012]
Học

P31
07:30 ->11:15
THQT
Trịnh Thị Xuân
[W602TH2022.001]
Học

P32
07:30 ->11:15
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
[W710TH2022.002]
Học

07:30 ->11:15
THQT
Nguyễn Thị Tâm
[W602TH2022.002]
Học

P33
07:30 ->11:15
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
[S511TH2022.003]
Học

13:00 ->16:45
THLC
Nguyễn Xuân Dũng
[B204TH2022.001]
Học

07:30 ->11:15
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
[S511TH2022.005]
Học

13:00 ->16:45
TLTW
Lê Hữu Dũng
[W021TH2022.001]
Học

P34
07:30 ->11:15
TLTW
Trần Tiến Dũng
[W710TH2022.001]
Học

07:30 ->11:15
TLHĐT
Nguyễn Thành Huy
[S511TH2022.006]
Học

13:00 ->16:45
THLC
Dương Chí Bằng
[B204TH2022.002]
Học

07:30 ->11:15
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
[S511TH2022.004]
Học

P41
07:30 ->11:15
AV3
Hoàng Thu Huyền
[MHN3132022.004]
Học

13:00 ->16:45
AV3
Võ Thành Trung
[MHN3132022.007]
Học

07:30 ->11:15
XSTKTH
Nguyễn Thị Phi Doan
[MHN5182022.007]
Học

13:00 ->16:45
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
[AAW6022022.001]
Học

07:30 ->11:15
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
[AAB3192022.010]
Học

13:00 ->16:45
ANBMDL
Trần Duy Hùng
[AAN5022022.001]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Hoàng Thu Huyền
[MHN3132022.004]
Học

13:00 ->16:45
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
[AAW6022022.001]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Võ Thành Trung
[MHN3132022.007]
Học

13:00 ->16:45
ANBMDL
Trần Duy Hùng
[AAN5022022.001]
Học

07:30 ->11:15
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
[AAB3192022.010]
Học

P42
07:30 ->11:15
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
[AAB4012022.005]
Học

13:00 ->16:45
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
[MHN3132022.006]
Học

07:30 ->11:15
LTMG
Trần Tiến Dũng
[AAN0112022.001]
Học

13:00 ->16:45
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
[AAS7132022.004]
Học

07:30 ->11:15
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
[AAB4012022.005]
Học

13:00 ->16:45
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
[AAN5022022.002]
Học

07:30 ->11:15
LTMG
Trần Tiến Dũng
[AAN0112022.001]
Học

13:00 ->16:45
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
[AAS7132022.004]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
[MHN3132022.006]
Học

13:00 ->16:45
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
[AAN5022022.002]
Học

P43
07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
[MHN3132022.008]
Học

13:00 ->16:45
CSLT
Trần Tiến Dũng
[AAB1072022.001]
Học

07:30 ->11:15
TĐNC
Bùi Văn Long
[AAG0092022.002]
Học

13:00 ->16:45
LTDĐ
Nguyễn Đắc Phương Thảo
[AAS7132022.003]
Học

07:30 ->11:15
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
[AAB3192022.011]
Học

13:00 ->16:45
CSLT
Trần Tiến Dũng
[AAB1072022.001]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
[MHN3132022.008]
Học

13:00 ->16:45
LTDĐ
Nguyễn Đắc Phương Thảo
[AAS7132022.003]
Học

07:30 ->11:15
TĐNC
Bùi Văn Long
[AAG0092022.002]
Học

13:00 ->16:45
ĐSHGT
Nguyễn Trọng Toàn
[AAB4062022.013]
Học

07:30 ->11:15
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
[AAB3192022.011]
Học

P44
07:30 ->11:15
AV3
Ngô Thị Thanh Thảo
[MHN3132022.009]
Học

13:00 ->16:45
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
[AAB4012022.006]
Học

07:30 ->11:15
NTKW
Dương Chí Bằng
[AAG3012022.001]
Học

13:00 ->16:45
PTMG
Vũ Xuân Hạnh
[AAN0102022.001]
Học

07:30 ->11:15
LTHT
Nguyễn Đắc Phương Thảo
[AAS3132022.002]
Học

13:00 ->16:45
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
[AAB4012022.006]
Học

07:30 ->11:15
AV3
Ngô Thị Thanh Thảo
[MHN3132022.009]
Học

13:00 ->16:45
PTMG
Vũ Xuân Hạnh
[AAN0102022.001]
Học

07:30 ->11:15
NTKW
Dương Chí Bằng
[AAG3012022.001]
Học

13:00 ->16:45
ĐSHGT
Lê Thị Thanh Thuỳ
[AAB4062022.014]
Học

P51
07:30 ->11:15
KTMT
Vũ Chấn Hưng
[AAS2102022.001]
Học

13:00 ->16:45
PTTK
Lê Hữu Dũng
[AAS7182022.004]
Học

07:30 ->11:15
KTCT
Trần Thị Lan Hương
[7A00162022.003]
Học

13:00 ->16:45
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
[AAN3052022.004]
Học

07:30 ->11:15
KTMT
Vũ Chấn Hưng
[AAS2102022.001]
Học

13:00 ->16:45
PTTK
Lê Hữu Dũng
[AAS7182022.004]
Học

07:30 ->11:15
KTCT
Nguyễn Thị Thìn
[7A00162022.002]
Học

13:00 ->16:45
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
[AAN3052022.004]
Học

07:30 ->11:15
ĐLCM
Phạm Xuân Mỹ
[7A00182022.001]
Học

13:00 ->16:45
CNXH
Nguyễn Thị Huyền
[7A00172022.008]
Học

07:30 ->11:15
QTM
Vũ Xuân Hạnh
[AAN4052022.006]
Học

P52
07:30 ->11:15
KTMT
Nguyễn Thành Huy
[AAS2102022.002]
Học

13:00 ->16:45
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
[AAW6102022.001]
Học

07:30 ->11:15
KTCT
Võ Thị Hồng Hạnh
[7A00162022.005]
Học

13:00 ->16:45
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
[AAB4022022.002]
Học

07:30 ->11:15
KTMT
Nguyễn Thành Huy
[AAS2102022.002]
Học

13:00 ->16:45
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
[AAW6102022.001]
Học

07:30 ->11:15
KTCT
Nguyễn Thị Luận
[7A00162022.004]
Học

13:00 ->16:45
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
[AAB4022022.002]
Học

07:30 ->11:15
ĐLCM
Lê Thị Lan
[7A00182022.003]
Học

07:30 ->11:15
QTM
Trần Tiến Dũng
[AAN4052022.005]
Học

Theo TB
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Tín chỉ:
Giảng viên
Thời gian bắt đầu
Phòng
và (ca thứ 2)
Phòng
Tổng số ca học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right