Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
25/05/2020
Thứ ba
26/05/2020
Thứ tư
27/05/2020
Thứ năm
28/05/2020
Thứ sáu
29/05/2020
Thứ bẩy
30/05/2020
Chủ nhật
31/05/2020
P21
6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.001
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.001
Học

6h45 -> 9h00
CĐCS
Trần Tiến Dũng
AAB3212020.002
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Trần Tiến Dũng
AAB3212020.002
Học

6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.001
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.001
Học

6h45 -> 9h00
CĐCS
Trần Tiến Dũng
AAB3212020.002
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Trần Tiến Dũng
AAB3212020.002
Học

12h45 -> 15h00
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.001
Học

15h10 -> 17h25
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.001
Học

6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192020.002
Ngoại khoá

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192020.002
Ngoại khoá

P22
6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.001
AAZ5192020.003
Học

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.001
AAZ5192020.003
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.002
Học

6h45 -> 9h00
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.001
Học

9h10 -> 11h25
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.001
Học

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112020.003
Học

15h10 -> 17h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112020.003
Học

6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.001
AAZ5192020.003
Học

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.001
AAZ5192020.003
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.002
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.002
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5276
Thi

P23
12h45 -> 15h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112020.001
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112020.001
Học

6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.002
Nghỉ

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.002
Nghỉ

6h45 -> 9h00
DĐNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232020.001
Học

9h10 -> 11h25
DĐNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232020.001
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112020.001
Nghỉ

15h10 -> 17h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112020.001
Nghỉ

6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.002
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.002
Học

12h45 -> 15h00
DĐNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232020.001
Học

15h10 -> 17h25
DĐNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232020.001
Học

P24
6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162020.001
Học

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162020.001
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192020.002
Học

15h10 -> 17h25
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192020.002
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022020.001
Học

6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162020.001
Học

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162020.001
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Chưa phân công
DS#5277
Thi

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022020.001
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022020.001
Học

P31
6h45 -> 9h00
CSCK
Chưa phân công
DS#5318
Thi

12h45 -> 15h00
THQT
Nguyễn Đức Tuấn
W602TH2020.001
W602TH2020.002
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Nguyễn Đức Tuấn
W602TH2020.001
W602TH2020.002
Học

P32
6h45 -> 9h00
CSCK
Chưa phân công
DS#5319
Thi

P33
6h45 -> 9h00
CSCK
Chưa phân công
DS#5320
Thi

6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2020.002
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2020.002
Học

P34
6h45 -> 9h00
CSCK
Chưa phân công
DS#5321
Thi

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2020.004
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2020.004
Học

6h45 -> 9h00
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.001
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.001
Học

P41
6h45 -> 9h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5237
Thi

9h10 -> 11h25
KTMT
Chưa phân công
DS#5242
Thi

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112020.003
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112020.003
Học

12h45 -> 15h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5246
Thi

6h45 -> 9h00
ANBMDL
Chưa phân công
DS#5284
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.001
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.001
Học

6h45 -> 9h00
GT2
Chưa phân công
DS#5265
Thi

9h10 -> 11h25
GT2
Chưa phân công
DS#5270
Thi

12h45 -> 15h00
QTM
Chưa phân công
DS#5309
Thi

6h45 -> 9h00
ANBMDL
Chưa phân công
DS#5287
Thi

P42
6h45 -> 9h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5238
Thi

9h10 -> 11h25
KTMT
Chưa phân công
DS#5243
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.001
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132020.001
Học

12h45 -> 15h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5247
Thi

6h45 -> 9h00
GT2
Chưa phân công
DS#5266
Thi

9h10 -> 11h25
GT2
Chưa phân công
DS#5271
Thi

P43
6h45 -> 9h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5239
Thi

9h10 -> 11h25
KTMT
Chưa phân công
DS#5244
Thi

12h45 -> 15h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5248
Thi

6h45 -> 9h00
CSDL
Chưa phân công
DS#5289
Thi

6h45 -> 9h00
GT2
Chưa phân công
DS#5267
Thi

9h10 -> 11h25
GT2
Chưa phân công
DS#5272
Thi

12h45 -> 15h00
CĐPT
Chưa phân công
DS#5350
Thi

6h45 -> 9h00
MNM
Chưa phân công
DS#5288
Thi

P44
6h45 -> 9h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5241
Thi

9h10 -> 11h25
KTMT
Chưa phân công
DS#5245
Thi

12h45 -> 15h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5249
Thi

6h45 -> 9h00
GT2
Chưa phân công
DS#5268
Thi

9h10 -> 11h25
GT2
Chưa phân công
DS#5273
Thi

P51
6h45 -> 9h00
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192020.001
Nghỉ

9h10 -> 11h25
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192020.001
Nghỉ

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.001
MHN5182020.002
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.001
MHN5182020.002
Học

12h45 -> 15h00
KTMT
Chưa phân công
DS#5240
Thi

6h45 -> 9h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052020.001
Học

9h10 -> 11h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052020.001
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.001
MHN5182020.002
Nghỉ

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.001
MHN5182020.002
Nghỉ

6h45 -> 9h00
GT2
Chưa phân công
DS#5269
Thi

9h10 -> 11h25
GT2
Chưa phân công
DS#5274
Thi

12h45 -> 15h00
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192020.001
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192020.001
Học

12h45 -> 15h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052020.001
Học

15h10 -> 17h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052020.001
Học

P52
12h45 -> 15h00
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.001
Học

15h10 -> 17h25
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.001
Học

6h45 -> 9h00
QTM
Chưa phân công
DS#5307
Thi

12h45 -> 15h00
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.001
Học

15h10 -> 17h25
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.001
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Chưa phân công
DS#5279
Thi

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right