Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
22/07/2019
Thứ ba
23/07/2019
Thứ tư
24/07/2019
Thứ năm
25/07/2019
Thứ sáu
26/07/2019
Thứ bẩy
27/07/2019
Chủ nhật
28/07/2019
P21
6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.216
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.216
Học

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112019.1
AAS5112019.137
Học

15h10 -> 17h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112019.1
AAS5112019.137
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.216
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.216
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Chưa phân công
DS#4794
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Chưa phân công
DS#4794
Thi

6h45 -> 9h00
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022019.2
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022019.2
AAN5022019.217
Học

P22
6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022019.1
AAB4022019.146
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022019.1
AAB4022019.146
Học

6h45 -> 9h00
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

9h10 -> 11h25
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Chưa phân công
DS#4795
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Chưa phân công
DS#4795
Thi

P23
6h45 -> 9h00
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032019.2
AAN7032019.259
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032019.2
AAN7032019.259
Học

12h45 -> 15h00
LWNC
Lê Hữu Dũng
AAW0212019.1
AAW7102019.1
Học

15h10 -> 17h25
LWNC
Lê Hữu Dũng
AAW0212019.1
AAW7102019.1
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032019.2
AAN7032019.259
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032019.2
AAN7032019.259
Học

12h45 -> 15h00
MNM
Nguyễn Thùy Linh
AAN7032019.259
Nghỉ

6h45 -> 9h00
AV3
Chưa phân công
DS#4796
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Chưa phân công
DS#4796
Thi

P24
12h45 -> 15h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132019.1
AAS3132019.120
Học

15h10 -> 17h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132019.1
AAS3132019.120
Học

6h45 -> 9h00
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

9h10 -> 11h25
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

6h45 -> 9h00
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

9h10 -> 11h25
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

12h45 -> 15h00
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

15h10 -> 17h25
KTĐH
Trần Duy Hùng
AAG0102019.1
AAG0102019.147
Học

P31
6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.4
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2019.4
Học

P32
P33
P34
P41
6h45 -> 9h00
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232019.1
Nghỉ

9h10 -> 11h25
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232019.1
Nghỉ

12h45 -> 15h00
TKĐH
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG4042019.1
Học

15h10 -> 17h25
TKĐH
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG4042019.1
Học

12h45 -> 15h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162019.1
AAB4162019.123
Học

15h10 -> 17h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162019.1
AAB4162019.123
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Chưa phân công
DS#4797
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Chưa phân công
DS#4797
Thi

P42
12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182019.1
AAS7182019.19
Học

P43
6h45 -> 9h00
AV3
Chưa phân công
DS#4798
Thi

12h45 -> 15h00
AV3
Chưa phân công
DS#4798
Thi

15h10 -> 17h25
NLHĐH
Nguyễn Thanh Tùng
AAS6172019.1
AAS6172019.157
Học

P44
12h45 -> 15h00
NLHĐH
Nguyễn Thanh Tùng
AAS6172019.1
AAS6172019.157
Học

P51
12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132019.1
AAW5132019.155
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132019.1
AAW5132019.155
Học

12h45 -> 15h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052019.1
Học

15h10 -> 17h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052019.1
Học

P52
VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right