Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Chọn ngày
Phòng họcThứ hai
26/06/2017
Thứ ba
27/06/2017
Thứ tư
28/06/2017
Thứ năm
29/06/2017
Thứ sáu
30/06/2017
Thứ bẩy
01/07/2017
Chủ nhật
02/07/2017
P21
6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.2
AAS5112017.3
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.2
AAS5112017.3
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3022017.2
AAG3012017.1
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3022017.2
AAG3012017.1
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212017.3
Học

12h45 -> 15h00
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.2
AAB4012017.3
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.3
AAB4012017.2
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212017.1
Học

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.2
AAS5112017.3
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.2
AAS5112017.3
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3022017.2
AAG3012017.1
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3022017.2
AAG3012017.1
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212017.3
Học

12h45 -> 15h00
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.2
AAB4012017.3
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.3
AAB4012017.2
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212017.1
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022017.3
AAB4022017.6
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022017.3
AAB4022017.6
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Nguyễn Đăng Tuấn
AAB4062017.1
AAB4062017.3
Học

15h10 -> 17h25
ĐSHGT
Nguyễn Đăng Tuấn
AAB4062017.1
AAB4062017.3
Học

P22
17h30 -> 20h10
CĐNG
Lê Hữu Dũng
AAZ5192017.1
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.1
AAB3192017.3
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.1
AAB3192017.3
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.1
Học

15h10 -> 17h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.1
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212017.2
Học

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.1
AAS5112017.4
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.1
AAS5112017.4
Học

17h30 -> 20h10
CĐNG
Lê Hữu Dũng
AAZ5192017.1
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.1
AAB3192017.3
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.1
AAB3192017.3
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.1
Học

15h10 -> 17h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.1
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212017.2
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022017.2
AAB4022017.5
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022017.2
AAB4022017.5
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182017.1
MHN5182017.3
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182017.1
MHN5182017.3
Học

P23
6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.1
AAB4012017.4
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.4
AAB4012017.1
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Mai Thị Thúy Hà
AAB2042017.2
AAB1072017.2
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Mai Thị Thúy Hà
AAB1072017.2
AAB2042017.2
Học

17h30 -> 20h10
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192017.2
Học

6h45 -> 9h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.1
Học

9h10 -> 11h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.1
Học

12h45 -> 15h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN2012017.1
MHN5022017.2
Học

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN2012017.1
MHN5022017.2
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.1
AAB4012017.4
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.4
AAB4012017.1
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Mai Thị Thúy Hà
AAB2042017.2
AAB1072017.2
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Mai Thị Thúy Hà
AAB1072017.2
AAB2042017.2
Học

6h45 -> 9h00
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022017.2
AAN5022017.4
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022017.2
AAN5022017.4
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.1
AAB2092017.2
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.1
AAB2092017.2
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.1
AAB4022017.4
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.1
AAB4022017.4
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132017.1
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132017.1
Học

P24
6h45 -> 9h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.1
Học

9h10 -> 11h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.1
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB2042017.1
AAB1072017.1
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072017.1
AAB2042017.1
Học

6h45 -> 9h00
AV1
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN1102017.1
Học

9h10 -> 11h25
AV1
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN1102017.1
Học

12h45 -> 15h00
TKĐH
Trần Duy Hùng
AAG4042017.1
Học

15h10 -> 17h25
TKĐH
Trần Duy Hùng
AAG4042017.1
Học

6h45 -> 9h00
AV1
Nguyễn Thế Hoá
MHN1102017.2
Học

9h10 -> 11h25
AV1
Nguyễn Thế Hoá
MHN1102017.2
Học

12h45 -> 15h00
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB2042017.1
AAB1072017.1
Học

15h10 -> 17h25
CSLT
Nguyễn Thành Huy
AAB1072017.1
AAB2042017.1
Học

17h30 -> 20h10
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192017.2
Học

6h45 -> 9h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.1
Học

9h10 -> 11h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.1
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092017.3
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092017.3
Học

6h45 -> 9h00
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172017.2
AAS6172017.4
Học

9h10 -> 11h25
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172017.2
AAS6172017.4
Học

12h45 -> 15h00
QLDA
Thái Thanh Tùng
AAB7152017.1
Học

15h10 -> 17h25
QLDA
Thái Thanh Tùng
AAB7152017.1
Học

P31
P32
P33
P34
6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.1
AAS5112017.4
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.1
AAS5112017.4
Học

P41
6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022017.1
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022017.1
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7102017.1
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7102017.1
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122017.5
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122017.5
Học

12h45 -> 15h00
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082017.3
AAB1082017.2
Học

15h10 -> 17h25
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082017.3
AAB1082017.2
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Nguyễn Đức Tuấn
AAN7032017.1
AAN7032017.3
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Nguyễn Đức Tuấn
AAN7032017.1
AAN7032017.3
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7102017.1
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Nguyễn Đức Tuấn
AAW7102017.1
Học

6h45 -> 9h00
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.1
AAN5022017.3
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.1
AAN5022017.3
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thế Hoá
MHN2122017.4
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thế Hoá
MHN2122017.4
Học

6h45 -> 9h00
NLHĐH
Nguyễn Thanh Tùng
AAS6172017.1
AAS6172017.3
Học

9h10 -> 11h25
NLHĐH
Nguyễn Thanh Tùng
AAS6172017.1
AAS6172017.3
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB4062017.2
AAB4062017.4
Học

15h10 -> 17h25
ĐSHGT
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB4062017.2
AAB4062017.4
Học

P42
6h45 -> 9h00
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142017.1
Học

9h10 -> 11h25
THĐC
Dương Chí Bằng
MHN1142017.1
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.1
AAW6102017.1
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.1
AAW6102017.1
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Võ Thành Trung
MHN3132017.3
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Võ Thành Trung
MHN3132017.3
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6072017.2
AAW6102017.2
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6072017.2
AAW6102017.2
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Võ Thành Trung
MHN2122017.1
MHN2122017.2
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Võ Thành Trung
MHN2122017.1
MHN2122017.2
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.1
AAW6102017.1
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.1
AAW6102017.1
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6072017.2
AAW6102017.2
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6072017.2
AAW6102017.2
Học

6h45 -> 9h00
KTLTĐH
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG6012017.1
Học

9h10 -> 11h25
KTLTĐH
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG6012017.1
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Võ Thành Trung
MHN3132017.3
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Võ Thành Trung
MHN3132017.3
Học

12h45 -> 15h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN2012017.1
MHN5022017.2
Học

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN2012017.1
MHN5022017.2
Học

P43
12h45 -> 15h00
NNTV
Lê Hữu Dũng
AAW5112017.1
Học

15h10 -> 17h25
NNTV
Lê Hữu Dũng
AAW5112017.1
Học

6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162017.1
Học

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162017.1
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122017.3
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122017.3
Học

6h45 -> 9h00
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052017.1
AAN4052017.2
Học

9h10 -> 11h25
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052017.1
AAN4052017.2
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.2
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.2
Học

P44
6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.2
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.2
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.2
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.2
Học

6h45 -> 9h00
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.2
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.2
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132017.1
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132017.1
Học

P51
6h45 -> 9h00
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102017.2
AAS2102017.4
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102017.2
AAS2102017.4
Học

6h45 -> 9h00
PLĐC
Đinh Thị Duy Thanh
MHN6092017.2
MHN6092017.4
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Đinh Thị Duy Thanh
MHN6092017.2
MHN6092017.4
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN7032017.2
AAN7032017.4
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN7032017.2
AAN7032017.4
Học

6h45 -> 9h00
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102017.2
AAS2102017.4
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Nguyễn Thành Huy
AAS2102017.2
AAS2102017.4
Học

6h45 -> 9h00
TTHCM
Trần Lan Hương
MHN2152017.1
MHN2152017.2
Học

9h10 -> 11h25
TTHCM
Trần Lan Hương
MHN2152017.1
MHN2152017.2
Học

12h45 -> 15h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.2
Học

15h10 -> 17h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.2
Học

P52
6h45 -> 9h00
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102017.1
AAS2102017.3
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102017.1
AAS2102017.3
Học

6h45 -> 9h00
PLĐC
Lê Thị Giang
MHN6092017.1
MHN6092017.3
Học

9h10 -> 11h25
PLĐC
Lê Thị Giang
MHN6092017.1
MHN6092017.3
Học

6h45 -> 9h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3042017.1
AAN3052017.1
Học

9h10 -> 11h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3042017.1
AAN3052017.1
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
right