Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
13/09/2021
Thứ ba
14/09/2021
Thứ tư
15/09/2021
Thứ năm
16/09/2021
Thứ sáu
17/09/2021
Thứ bẩy
18/09/2021
Chủ nhật
19/09/2021
O.01
13:00 ->16:45
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132021.007
AAS7132021.013
Nghỉ

07:30 ->11:15
CNXH
Nguyễn Thị Huyền
7A00172021.003
Học trực tuyến

O.02
07:30 ->11:15
CNXH
Lương Minh Hạnh
7A00172021.004
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
CNXH
Lương Minh Hạnh
7A00172021.002
Học trực tuyến

O.03
13:00 ->16:45
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132021.005
AAS7132021.011
Học trực tuyến

P21
13:00 ->16:45
MGNC
Nguyễn Thành Huy
AAN0082021.001
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
SQL Server
Bùi Đức Tiến
AAW6022021.003
AAW6022021.007
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
CĐNG
Trịnh Thị Xuân
AAZ5192021.004
AAZ5192021.008
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132021.012
MHN3132021.031
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022021.003
AAN5022021.004
AAN5022021.005
Học trực tuyến

P22
13:00 ->16:45
CĐPT
Trần Duy Hùng
AAG0112021.001
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132021.002
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132021.026
MHN3132021.028
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
DĐNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232021.001
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012021.007
AAB4012021.013
AAB4012021.015
Học trực tuyến

P23
13:00 ->16:45
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192021.019
AAB3192021.025
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132021.025
MHN3132021.029
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4012021.003
AAB4012021.009
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012021.006
AAB4012021.012
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4012021.010
AAB4012021.004
Học trực tuyến

P24
07:30 ->11:15
TRR
Nguyễn Thùy Linh
AAB3192021.008
AAB3192021.023
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
LWNC
Thái Thanh Tùng
AAW0212021.001
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192021.018
AAB3192021.026
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132021.024
MHN3132021.030
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182021.008
MHN5182021.021
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182021.016
MHN5182021.019
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
CTDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4012021.010
AAB4012021.004
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252021.001
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
GDND
Đinh Phạm Ngọc Minh
AAG0142021.002
Học trực tuyến

P31
13:00 ->16:45
THQT
Trịnh Thị Xuân
[W602TH2021.011]
[W602TH2021.019]
Học trực tuyến

P32
13:00 ->16:45
THQT
Nguyễn Đức Tuấn
W602TH2021.014
W602TH2021.022
Học trực tuyến

P33
13:00 ->16:45
THQT
Lê Hữu Dũng
[W602TH2021.008]
[W602TH2021.016]
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W021TH2021.002
Học trực tuyến

P34
13:00 ->16:45
THQT
Nguyễn Thị Tâm
[W602TH2021.009]
[W602TH2021.017]
Học trực tuyến

P41
07:30 ->11:15
PTMG
Vũ Xuân Hạnh
AAN0102021.002
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192021.017
AAB3192021.021
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192021.005
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172021.001
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012021.005
AAB4012021.011
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
QLDA
Trần Tiến Dũng (b)
AAB7152021.001
[AAB7152021.002]
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192021.016
AAB3192021.022
Học trực tuyến

P42
07:30 ->11:15
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052021.003
AAN4052021.004
AAN4052021.005
Nghỉ

13:00 ->16:45
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032021.004
[AAN7032021.005]
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
CNPM
Lê Hữu Dũng
AAW0242021.001
Học trực tuyến

17:15 ->20:00
LTMG
Trần Tiến Dũng
AAN0112021.002
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
CĐNG
Lê Hữu Dũng
AAZ5192021.007
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032021.004
[AAN7032021.005]
Nghỉ

13:00 ->16:45
SQL Server
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6022021.006
AAW6022021.010
Học

P43
13:00 ->16:45
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022021.005
AAW6022021.009
Học trực tuyến

17:30 ->20:10
QTLN
Trần Tiến Dũng
AAN0092021.001
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132021.002
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162021.003
AAB4162021.004
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012021.008
AAB4012021.014
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
MạngMT
Vũ Xuân Hạnh
AAN3052021.003
AAN3052021.005
Học trực tuyến

P44
13:00 ->16:45
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022021.004
AAW6022021.008
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
LTHT
Nguyễn Đắc Phương Thảo
AAS3132021.003
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
TKĐH
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG4042021.001
Học trực tuyến

P51
07:30 ->11:15
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182021.003
AAS7182021.005
Nghỉ

13:00 ->16:45
THCM
Trần Thị Lan Hương
7A00032021.023
7A00032021.024
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
THCM
Phạm Xuân Mỹ
7A00032021.021
7A00032021.026
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
THCM
Phạm Xuân Mỹ
7A00032021.019
7A00032021.028
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132021.003
Nghỉ

13:00 ->16:45
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132021.008
AAS7132021.014
Nghỉ

13:00 ->16:45
PTTK
Trương Tiến Tùng
AAS7182021.004
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192021.020
AAB3192021.024
Học trực tuyến

P52
07:30 ->11:15
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182021.015
MHN5182021.020
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
LTDĐ
Nguyễn Đức Tuấn
AAS7132021.009
AAS7132021.015
Học trực tuyến

13:00 ->16:45
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052021.004
AAN3052021.006
Học trực tuyến

12:45 ->15:00
NL
Trần Thị Lan Hương
MHN1062021.001
MHN1062021.002
Học trực tuyến

15:10 ->17:25
NL
Trần Thị Lan Hương
MHN1062021.001
MHN1062021.002
Học trực tuyến

07:30 ->11:15
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132021.006
AAS7132021.012
Học trực tuyến

Theo TB
VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Tín chỉ:
Giảng viên
Thời gian bắt đầu
Phòng
và (ca thứ 2)
Phòng
Tổng số ca học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right