Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
06/07/2020
Thứ ba
07/07/2020
Thứ tư
08/07/2020
Thứ năm
09/07/2020
Thứ sáu
10/07/2020
Thứ bẩy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
O.01
6h45 -> 9h00
AV2
Chưa phân công
DS#5216
Thi

O.02
12h45 -> 15h00
THCM
Chưa phân công
DS#5509
Thi

O.03
P21
9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132020.001
AAS7122020.001
Học

12h45 -> 15h00
GDND
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG0142020.002
Học

15h10 -> 17h25
GDND
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG0142020.002
Học

6h45 -> 9h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132020.001
Học

9h10 -> 11h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132020.001
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Nguyễn Hoài Anh
AAS7182020.001
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.006
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.006
Học

12h45 -> 15h00
GDND
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG0142020.002
Học

15h10 -> 17h25
GDND
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG0142020.002
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132020.001
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132020.001
Học

P22
6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.003
AAW6022020.005
AAW5112020.002
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.003
AAW6022020.005
AAW5112020.002
Học

6h45 -> 9h00
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102020.001
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102020.001
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.003
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.003
Học

6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.003
AAW6022020.005
AAW5112020.002
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.003
AAW6022020.005
AAW5112020.002
Học

12h45 -> 15h00
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252020.001
Học

15h10 -> 17h25
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252020.001
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.003
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092020.003
Học

6h45 -> 9h00
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102020.001
Học

9h10 -> 11h25
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102020.001
Học

6h45 -> 9h00
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252020.001
Học

9h10 -> 11h25
ĐBCL
Trần Thị Hồng Oanh
AAW0252020.001
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.003
AAW6022020.005
AAW5112020.002
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022020.003
AAW6022020.005
AAW5112020.002
Học

P23
6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102020.002
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102020.002
Học

6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.001
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.001
Học

6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102020.002
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102020.002
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062020.001
AAB4062020.002
Học

15h10 -> 17h25
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062020.001
AAB4062020.002
Học

6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.001
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.001
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062020.001
AAB4062020.002
Học

15h10 -> 17h25
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062020.001
AAB4062020.002
Học

6h45 -> 9h00
NLNNLT
Dương Thăng Long
NLT5032020.001
Học

9h10 -> 11h25
NLNNLT
Dương Thăng Long
NLT5032020.001
Học

12h45 -> 15h00
NLNNLT
Dương Thăng Long
NLT5032020.001
Học

15h10 -> 17h25
NLNNLT
Dương Thăng Long
NLT5032020.001
Học

6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.001
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132020.001
Học

P24
6h45 -> 9h00
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102020.001
AAW6072020.002
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102020.001
AAW6072020.002
Học

12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182020.002
AAS7182020.003
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182020.002
AAS7182020.003
Học

6h45 -> 9h00
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102020.001
AAW6072020.002
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102020.001
AAW6072020.002
Học

12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182020.002
AAS7182020.003
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182020.002
AAS7182020.003
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132020.001
AAS7122020.001
Nghỉ

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132020.001
AAS7122020.001
Nghỉ

6h45 -> 9h00
MNM
Trần Tiến Dũng
AAN7032020.002
AAN7032020.003
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Trần Tiến Dũng
AAN7032020.002
AAN7032020.003
Học

P31
6h45 -> 9h00
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2020.003
W602TH2020.004
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2020.003
W602TH2020.004
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2020.004
W710TH2020.008
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2020.004
W710TH2020.008
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Chưa phân công
DS#5358
Thi

12h45 -> 15h00
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102020.001
AAW6072020.002
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Lê Hữu Dũng
AAW6102020.001
AAW6072020.002
Học

P32
12h45 -> 15h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2020.006
Học

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2020.006
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.003
W710TH2020.007
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.003
W710TH2020.007
Học

P33
6h45 -> 9h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.005
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.005
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.003
W710TH2020.007
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng
W710TH2020.003
W710TH2020.007
Học

6h45 -> 9h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.005
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2020.005
Học

P34
12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2020.006
W710TH2020.009
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2020.006
W710TH2020.009
Học

12h45 -> 15h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102020.002
Học

15h10 -> 17h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102020.002
Học

P41
6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.006
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.006
Học

6h45 -> 9h00
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.002
AAN4052020.003
Học

9h10 -> 11h25
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.002
AAN4052020.003
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Trần Tiến Dũng
AAW7112020.003
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Trần Tiến Dũng
AAW7112020.003
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.006
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022020.006
Học

6h45 -> 9h00
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.002
AAN4052020.003
Học

9h10 -> 11h25
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.002
AAN4052020.003
Học

P42
6h45 -> 9h00
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.002
AAW5122020.001
Học

9h10 -> 11h25
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.002
AAW5122020.001
Học

6h45 -> 9h00
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092020.001
Học

9h10 -> 11h25
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092020.001
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.002
AAW5122020.001
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.002
AAW5122020.001
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.002
AAW5122020.001
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Tùng
AAW5132020.002
AAW5122020.001
Học

P43
6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112020.004
AAS5112020.005
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112020.004
AAS5112020.005
Học

6h45 -> 9h00
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092020.001
Học

9h10 -> 11h25
TĐNC
Bùi Văn Long
AAG0092020.001
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112020.002
AAW7102020.001
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112020.002
AAW7102020.001
Học

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112020.004
AAS5112020.005
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112020.004
AAS5112020.005
Học

6h45 -> 9h00
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.002
AAN4052020.003
Học

9h10 -> 11h25
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052020.002
AAN4052020.003
Học

P44
6h45 -> 9h00
MNM
Trần Tiến Dũng
AAN7032020.002
AAN7032020.003
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Trần Tiến Dũng
AAN7032020.002
AAN7032020.003
Học

12h45 -> 15h00
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.003
Học

15h10 -> 17h25
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.003
Học

6h45 -> 9h00
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022020.002
AAN5022020.003
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022020.002
AAN5022020.003
Học

6h45 -> 9h00
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.003
Ngoại khoá

9h10 -> 11h25
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212020.003
Ngoại khoá

P51
6h45 -> 9h00
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022020.002
AAN5022020.003
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022020.002
AAN5022020.003
Học

P52
6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.004
AAZ5192020.005
Học

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.004
AAZ5192020.005
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.003
MHN5182020.004
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.003
MHN5182020.004
Học

6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.004
AAZ5192020.005
Học

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192020.004
AAZ5192020.005
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Trần Tiến Dũng
AAW7112020.003
AAW7112020.002
AAW7102020.001
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Trần Tiến Dũng
AAW7112020.003
AAW7112020.002
AAW7102020.001
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.003
MHN5182020.004
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Lê Thị Thanh Thuỳ
MHN5182020.003
MHN5182020.004
Học

PH
SVĐ BK
Theo T.Báo
Theo TB
6h45 -> 9h00
QDGP
Phùng Khắc Dũng
MHN0032020.001
MHN0032020.002
MHN0032020.003
Học

12h45 -> 15h00
GDTC
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0042020.002
MHN0042020.003
MHN0042020.004
MHN0042020.005
Học

6h45 -> 9h00
QDGP
Phùng Khắc Dũng
MHN0032020.001
MHN0032020.002
MHN0032020.003
Học

12h45 -> 15h00
GDTC
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0042020.002
MHN0042020.003
MHN0042020.004
MHN0042020.005
Học

6h45 -> 9h00
QDGP
Phùng Khắc Dũng
MHN0032020.001
MHN0032020.002
MHN0032020.003
Học

12h45 -> 15h00
GDTC
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0042020.002
MHN0042020.003
MHN0042020.004
MHN0042020.005
Học

6h45 -> 9h00
QDGP
Phùng Khắc Dũng
MHN0032020.001
MHN0032020.002
MHN0032020.003
Học

12h45 -> 15h00
GDTC
Nguyễn Tiến Dũng
MHN0042020.002
MHN0042020.003
MHN0042020.004
MHN0042020.005
Học

6h45 -> 9h00
QDGP
Phùng Khắc Dũng
MHN0032020.001
MHN0032020.002
MHN0032020.003
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right