Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Chọn ngày
Phòng họcThứ hai
21/08/2017
Thứ ba
22/08/2017
Thứ tư
23/08/2017
Thứ năm
24/08/2017
Thứ sáu
25/08/2017
Thứ bẩy
26/08/2017
Chủ nhật
27/08/2017
P21
6h45 -> 9h00
TTHCM
Trần Lan Hương
MHN2152017.3
MHN2152017.4
Học

9h10 -> 11h25
TTHCM
Trần Lan Hương
MHN2152017.3
MHN2152017.4
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Nguyễn Địch
AAB3192017.4
AAB3192017.8
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Nguyễn Địch
AAB3192017.4
AAB3192017.8
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Nguyễn Đức Tuấn
AAN7032017.5
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Nguyễn Đức Tuấn
AAN7032017.5
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182017.4
MHN5182017.7
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182017.4
MHN5182017.7
Học

6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.3
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.3
Học

6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162017.3
AAB4162017.4
Học

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162017.3
AAB4162017.4
Học

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.5
AAN5022017.7
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.5
AAN5022017.7
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132017.2
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132017.2
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Nguyễn Địch
AAB3192017.6
AAB3192017.10
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Nguyễn Địch
AAB3192017.6
AAB3192017.10
Học

P22
6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.6
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.6
Học

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022017.6
AAN5022017.8
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Thái Thanh Tùng
AAN5022017.6
AAN5022017.8
Học

12h45 -> 15h00
QTM
Nguyễn Thành Huy
AAN4052017.3
AAN4052017.6
Học

15h10 -> 17h25
QTM
Nguyễn Thành Huy
AAN4052017.3
AAN4052017.6
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132017.4
MHN3132017.8
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132017.4
MHN3132017.8
Học

12h45 -> 15h00
NNTV
Nguyễn Thị Tâm
AAW5112017.2
Học

15h10 -> 17h25
NNTV
Nguyễn Thị Tâm
AAW5112017.2
Học

6h45 -> 9h00
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182017.2
MHN5182017.6
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Thái Thanh Sơn
MHN5182017.2
MHN5182017.6
Học

12h45 -> 15h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132017.1
AAS3122017.1
Học

15h10 -> 17h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132017.1
AAS3122017.1
Học

P23
6h45 -> 9h00
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132017.1
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132017.1
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122017.9
MHN2122017.11
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122017.9
MHN2122017.11
Học

12h45 -> 15h00
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172017.6
Học

15h10 -> 17h25
NLHĐH
Trần Duy Hùng
AAS6172017.6
Học

6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102017.3
AAW6072017.4
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Đức Tuấn
AAW6102017.3
AAW6072017.4
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Hoàng Thu Huyền
MHN3132017.6
MHN3132017.10
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Hoàng Thu Huyền
MHN3132017.6
MHN3132017.10
Học

12h45 -> 15h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.4
AAN3042017.3
Học

15h10 -> 17h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.4
AAN3042017.3
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012017.6
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012017.6
Học

P24
6h45 -> 9h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132017.2
AAS3122017.2
Học

9h10 -> 11h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132017.2
AAS3122017.2
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Ngân Trâm
MHN2122017.8
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Ngân Trâm
MHN2122017.8
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.4
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.4
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012017.3
AAG3022017.3
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012017.3
AAG3022017.3
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.5
MHN3132017.9
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.5
MHN3132017.9
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022017.8
AAB4022017.10
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Nguyễn Thùy Linh
AAB4022017.8
AAB4022017.10
Học

P31
P32
P33
P34
P41
12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.4
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.4
Học

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.5
AAS5112017.7
Học

15h10 -> 17h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.5
AAS5112017.7
Học

6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162017.2
AAB4162017.5
Học

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162017.2
AAB4162017.5
Học

P42
12h45 -> 15h00
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182017.5
MHN5182017.8
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182017.5
MHN5182017.8
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.7
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.7
Học

P43
6h45 -> 9h00
NLHĐH
Nguyễn Thanh Tùng
AAS6172017.5
Học

9h10 -> 11h25
NLHĐH
Nguyễn Thanh Tùng
AAS6172017.5
Học

12h45 -> 15h00
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052017.4
AAN4052017.5
Học

15h10 -> 17h25
QTM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN4052017.4
AAN4052017.5
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012017.2
AAG3022017.4
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012017.2
AAG3022017.4
Học

6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062017.7
AAB4062017.8
Học

9h10 -> 11h25
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062017.7
AAB4062017.8
Học

6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092017.5
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092017.5
Học

P44
12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122017.6
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122017.6
Học

12h45 -> 15h00
MNM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN7032017.6
Học

15h10 -> 17h25
MNM
Trần Tiến Dũng (c)
AAN7032017.6
Học

6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.7
AAB4022017.9
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.7
AAB4022017.9
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB4062017.5
AAB4062017.9
Học

15h10 -> 17h25
ĐSHGT
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB4062017.5
AAB4062017.9
Học

P51
6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.5
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.5
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.2
Nghỉ

15h10 -> 17h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.2
Nghỉ

6h45 -> 9h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022017.1
Học

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022017.1
Học

6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022017.3
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022017.3
Học

12h45 -> 15h00
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102017.5
Học

15h10 -> 17h25
KTMT
Vũ Chấn Hưng
AAS2102017.5
Học

P52
6h45 -> 9h00
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.7
AAB3192017.11
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.7
AAB3192017.11
Học

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.6
AAS5112017.8
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.6
AAS5112017.8
Học

6h45 -> 9h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7102017.2
Học

9h10 -> 11h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7102017.2
Học

12h45 -> 15h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.3
AAN3042017.2
Học

15h10 -> 17h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.3
AAN3042017.2
Học

12h45 -> 15h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.2
AAS7182017.3
Học

15h10 -> 17h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.2
AAS7182017.3
Học

6h45 -> 9h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112017.1
Học

9h10 -> 11h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7112017.1
Học

VPK
6h45 -> 9h00
ĐSHGT
Chưa phân công
DS#3570
Thi

loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
right