Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
17/12/2018
Thứ ba
18/12/2018
Thứ tư
19/12/2018
Thứ năm
20/12/2018
Thứ sáu
21/12/2018
Thứ bẩy
22/12/2018
Chủ nhật
23/12/2018
P21
P22
9h10 -> 11h25
Kiến tập
Chưa phân công
DS#4472
Thi

P23
P24
P31
P32
P33
P34
P41
P42
P43
P44
P51
6h45 -> 9h00
CDSV
Nguyễn Thùy Linh
CDSVGK2018.3
Học

12h45 -> 15h00
CDSV
Nguyễn Thùy Linh
CDSVGK2018.5
Học

15h10 -> 17h25
CDSV
Nguyễn Thùy Linh
CDSVGK2018.5
Học

P52
6h45 -> 9h00
CDSV
Nguyễn Thị Tâm
CDSVGK2018.2
Học

12h45 -> 15h00
CDSV
Nguyễn Thị Tâm
CDSVGK2018.4
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right