Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Chọn ngày
Phòng họcThứ hai
11/12/2017
Thứ ba
12/12/2017
Thứ tư
13/12/2017
Thứ năm
14/12/2017
Thứ sáu
15/12/2017
Thứ bẩy
16/12/2017
Chủ nhật
17/12/2017
P21
12h45 -> 15h00
NTKW
Chưa phân công
DS#3829
Thi

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Chưa phân công
DS#3622
Thi

6h45 -> 9h00
TTHCM
Chưa phân công
DS#3581
Thi

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Chưa phân công
DS#3797
Thi

12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3798
Thi

P22
12h45 -> 15h00
NTKW
Chưa phân công
DS#3830
Thi

12h45 -> 15h00
KTLTHĐT
Chưa phân công
DS#3623
Thi

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Chưa phân công
DS#3796
Thi

12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3799
Thi

P23
6h45 -> 9h00
TTHCM
Chưa phân công
DS#3582
Thi

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Chưa phân công
DS#3795
Thi

12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3800
Thi

P24
9h10 -> 11h25
ĐLCM
Chưa phân công
DS#3794
Thi

12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3801
Thi

P31
P32
6h45 -> 9h00
THĐC
Chưa phân công
DS#3739
Thi

9h10 -> 11h25
THĐC
Chưa phân công
DS#3742
Thi

12h45 -> 15h00
THĐC
Chưa phân công
DS#3745
Thi

15h10 -> 17h25
THĐC
Chưa phân công
DS#3748
Thi

6h45 -> 9h00
CTDL
Chưa phân công
DS#3777
Thi

P33
6h45 -> 9h00
THĐC
Chưa phân công
DS#3740
Thi

9h10 -> 11h25
THĐC
Chưa phân công
DS#3743
Thi

12h45 -> 15h00
THĐC
Chưa phân công
DS#3746
Thi

15h10 -> 17h25
THĐC
Chưa phân công
DS#3749
Thi

6h45 -> 9h00
CTDL
Chưa phân công
DS#3778
Thi

P34
6h45 -> 9h00
THĐC
Chưa phân công
DS#3741
Thi

9h10 -> 11h25
THĐC
Chưa phân công
DS#3744
Thi

12h45 -> 15h00
THĐC
Chưa phân công
DS#3747
Thi

15h10 -> 17h25
THĐC
Chưa phân công
DS#3750
Thi

6h45 -> 9h00
CTDL
Chưa phân công
DS#3779
Thi

P41
12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3802
Thi

P42
12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3803
Thi

P43
12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3804
Thi

P44
12h45 -> 15h00
NL
Chưa phân công
DS#3828
Thi

P51
P52
12h45 -> 15h00
NL
Hoàng Thị Thanh
MHN1062017.2
MHN1062017.6
Ngoại khoá

15h10 -> 17h25
NL
Hoàng Thị Thanh
MHN1062017.2
MHN1062017.6
Ngoại khoá

VPK
9h10 -> 11h25
CĐCN
Chưa phân công
DS#3835
Thi

loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
right