Kích hoạt tài khoản sinh viên

Nếu bạn đã được cập nhật hồ sơ vào hệ thống khi nhập học,
hãy sử dụng chức năng Xác thực lần đầu để tìm hồ sơ của bạn và hoàn thiện thông tin trước khi kích hoạt!
 
Email trong hồ sơ sinh viên  
 
  Mã xác thực  
Mã xác thực